Skapa utrymme för ditt engagemang.
Hur du blir en medlemsförening 101.

Att bilda en förening.

Att bilda en förening ska både vara givande och roligt. Inom SöderS – Södertörns högskolas studentkår är högskolans föreningsliv en av våra allra största grundpelare för vår verksamhet och varför vi finns. Därför arbetar vi hela tiden för att förenkla och förbättra för våra föreningar att stärka högskolan och de studenter de samlar under ett intresse eller specifik utbildning.

1. Samla en grupp studenter som vill starta föreningen

Inom SöderS finns två olika föreningsformer. En utbildningsförening innebär att föreningen vänder sig mot ett specifikt program eller ämne och samlar studenter under ett intresse via vald utbildning. En intresseförening kan vara allt ifrån en ideologi till spel eller kultur där föreningen samlar studenter via en hobby eller ett engagemang.

2. Formulera föreningens stadgar

Stadgar är föreningarnas ramverk och ger en bild av föreningens namn, demokratisk struktur, verksamhet och mål. Stadgar är otroligt viktiga för föreningar för att säkerställa den demokratiska uppbyggnaden och fortlevnad. För att stadgar godkännas hos Skatteverket (och SöderS) behövs följande punkter finnas med:

1 § Föreningens namn, säte och förbund
2 § Föreningens syfte
3 § Medlemskap
4 § Verksamhetsår
5 § Årsmöte

3. Håll ett konstituerande årsmöte

Ett årsmöte är en förenings högst beslutande organ där styrelse väljs och styrdokument (föreningens arbetsdokument och riktlinjer) antas. På ett konstituerande årsmöte bildas en förening. På det konstituerande årsmötet ska deltagarna ta beslut om en stadga.

4. Välj en styrelse

En styrelse måste bestå av minst tre personer varav en ordförande. De flesta föreningar har även en vice ordförande. Fler vanliga poster inom styrelser är sekreterare och kassör som arbetar väldigt administrativt med en förenings protokoll och dokument samt fören ingens ekonomi. En förening kan registrera sig hos Skatteverket och få ett organisationsnummer. Ett organisationsnummer krävs för att exempelvis kunna söka bidrag eller skaffa bankkort i föreningens namn. För att registrera sig hos Skatteverket behöver föreningen skicka in antagna stadgar, underskrivet mötesprotokoll samt styrelseprotokoll med beslut om firmatecknare till Skatteverket.

Att bli en medlemsförening.

SöderS behöver följande från föreningen för att kunna ta beslut om att kåransluta en förening

1. 20 namnunderskrifter

För att säkerställa att detta är en förening som gynnar flera studenter behöver SöderS 20 namnunderskrifter från studenter på Södertörns högskola som intygar att de stöttar föreningens syfte och att den ska kåranslutas. Av dessa 20 studenter ska minst hälften vara medlemmar i studentkåren.

2. Stadgar

SöderS vill ha de stadgar som antagits av föreningens medlemmar som säkerställer dess namn, syfte, verksamhet och struktur.

3. Årsmötesprotokoll

SöderS behöver en kopia på det underskrivna årsmötesprotokollet som bekräftar de antagna stadgarna, vilka som sitter i styrelsen och att mötet gick korrekt och demokratiskt till. Efter inskickad ansökan kommer SöderS styrelse att behandla föreningens ansökan och kan bli kallade till ett möte för att få presentera er mer noggrant. Det är SöderS styrelse som interimistiskt (tills vidare) tar beslut om föreningen kan kåranslutas innan beslutet bekräftas av SöderS kårfullmäktige (FUM) vid nästkommande sammanträde.

För att föreningen ska vara kåransluten till SöderS krävs det att

 • Föreningen är ideell
 • Föreningen är demokratisk
 • Föreningen är öppen för alla studenter på Södertörns högskola
 • Föreningen huvudsakligen bedriver sin verksamhet på Södertörns
  högskola
 • Föreningen inte strider mot SöderS antagna stadgar, verksamhet och
  policies.
 • Föreningen varje år skickar in årsmötesprotokoll och
  verksamhetsberättelse till SöderS