The famous: Kårfullmäktige
Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ. Kårfullmäktige (förkortat FUM) arbetar för att ta strategiska mål angående SöderS som organisation och studentkår och delegerar de flesta av sina beslut till SöderS verkställande organ - styrelsen.

Kårfullmäktiges ledamöter 2018/19

 • Alaa Alkhlif
 • Emelie Fratzl
 • Jean Gharam
 • Amanda Jansson
 • Angelica Olsson
 • Victoria Onval
 • Simon Suarez

Läs mer om ledamöterna på soders.nu/förtroendevalda. Där hittar du även kontaktuppgifter till respektive ledamot samt kårfullmäktiges mötesledare.

Kårfullmäktiges uppdrag

Följande arbetsuppgifter åligger kårfullmäktige:

 • besluta om verksamhetens inriktning, ekonomiska ramar och styrning
 • fastställa SöderS strategiska plan var tredje år och vid behov revidera denna
 • fastställa verksamhetsplan, budget och eventuella ändringar i SöderS organisationsplan inför kommande verksamhetsår senast 14 juni
 • granska verksamheten
 • behandla motioner och propositioner
 • utse SöderS representanter till Södertörns högskolas styrelse. En ur SöderS presidium ska inngå i högskolestyrelsen
  fastställa SöderS åsiktssamling
 • samt i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i stadgan

På Valfullmäktige (första sammanträdet) ska fullmäktige

 • välja kårfullmäktiges mötesledare och vice mötesledare för verksamhetsåret
 • välja kårordförande och en eller flera vice kårordföranden för det kommande verksamhetsåret
 • välja övriga kårstyrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt inträdesordning för dessa, för det kommande verksamhetsåret
 • välja fondstyrelsens ordförande och vice ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • välja övriga fondstyrelseledamöter och eventuella suppleanter samt inträdesordning för dessa för det kommande verksamhetsåret
 • välja en auktoriserad revisor och suppleant för denne för det kommande verksamhetsåret
 • välja en sakrevisor och suppleant för denne för det kommande verksamhetsåret
 • välja ledamöter i valnämnden, varav en sammankallande
 • välja ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
 • utse SöderS representanter till Södertörns högskolas styrelse
 • besluta om preliminära datum för verksamhetsårets sammanträden

På Dechargefullmäktige ska kårfullmäktige

 • granska kårstyrelsens och fondstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • fastställa resultaträkning och balansräkning för det föregående verksamhetsåret
 • besluta om disposition av föregående års överskott eller för täckande av eventuellt underskott
 • pröva frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen, fondstyrelsen och övriga av kårfullmäktige utsedda förtroendevalda för deras förvaltning under föregående verksamhetsår