Sök uppdrag inom SöderS.
SöderS är en ideell organisation och vår huvudsakliga resurs är ideellt aktiva. Engagemanget hos alla våra föreningar, verksamheter, i styrelsen, i kårfullmäktige och i SöderS många andra organ är inte bara en nödvändighet utan också vårt syfte. Du har tur. För just nu verkar det finnas några lediga uppdrag att söka.

Anställningar

Studentombud

Studentombudet ska bevaka och driva frågor för att bevara och öka rättssäkerheten för studenter och doktorander vid Södertörns högskola. Som del i detta ligger det på studentombudets bord att hantera student- och doktorandärenden på Södertörns högskola.

Studentombudet ansvarar för tillsättning, stöd och entledigande av studentrepresentanter vid Södertörns högskola på uppdrag av SöderS styrelse.

Studentombudet ansvarar för att bevaka och driva likabehandlingsfrågor vid Södertörns högskola samt arbeta för att skapa ett mer tillgängligt studentinflytande på högskolan. Detta arbete innefattar även delaktighet i mångfalds- och likabehandlingsfrågor inom SöderS.

Läs mer här!

Kårfullmäktige

Skicka din kandidatur till valberedning@soders.nu

Vice mötesledare

Mötesledare är kårfullmäktiges ordförande och leder därmed diskussionerna och besluten i SöderS högst beslutande organ. Som mötesledare är du ansvarig över handlingar, kallelser, protokoll och att sammanträdena sker demokratiskt med högt i tak. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, demokratifrågor och organisationsutveckling.

Valberedning

Skicka din ansökan till valberedning@soders.nu

Ledamot i valberedningen

SöderS valberedning har till uppgift att bereda de personval som kårfullmäktige beslutar om. I första hand ska du som del av valberedningen arbeta mot att ge rekommendationer till kårfullmäktige för de poster som ska tillsättas. Valberedningens arbete är en viktig del av rekryteringsprocessen. Arbetet är intensivt under en kortare period, med stort inflytande och kvalificerat beslutsfattande.

Valnämnd

Skicka din ansökan till motesledare@soders.nu

Ledamot i valnämnden

Valnämnden består av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Valnämndens ledamöter behöver inte väljas bland SöderS medlemmar, men de bör vara väl förtrogna med organisationen och dess verksamhet. Valnämnden ska genomföra val till kårfullmäktige samt svara för genomförandet av medlemsomröstning.

Styrelse

Skicka din kandidatur till valberedning@soders.nu

Ledamot

Som styrelseledamot har du ett övergripande ansvar för organisationens strategiska utveckling. Detta ansvar innefattar det slutgiltiga ekonomiska ansvaret, ansvaret att se till att verksamhetsplanen följs samt att utforma ramar för de arvoderades arbete.

Som ledamot i kårstyrelsen har du möjligheten att vara med och påverka organisationens utveckling samt själv vara en aktiv del av SöderS påverkansarbete, både lokalt, regionalt och nationellt.

Kårstyrelsen är en arbetande styrelse, varför vi söker dig som själv vill vara en aktiv del av det operativa arbetet och bistå med din kunskap och idéer. I första hand kommer det att betyda arbete i projektform.

Vice ordförande

Vice ordförande har till uppdrag att vara ordförande behjälplig i ledningsfrågor, planering och prioritering. Tillsammasn med generalsekreterare och ordförande ingår vice ordförande i SöderS arbetsutskott samt krisledning. Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare.

Sakrevisor

Skicka din ansökan till valberedning@soders.nu

Sakrevisorssuppleant

SöderS sakrevisor granskar huruvida verksamheten står i överrensstämmelse med verksamhetsplan, budget, kårfullmäktiges beslut samt stadgan. Som sakrevisor genomför du din granskning fortlöpande och avger så småningom berättelse över verksamhetsårets granskning. Du har god förståelse för organisationens beslutsvägar och arbetssätt och en gedigen kännedom om relevanta styrdokument.