Ordlista
För studentrepresentanter och alla aktiva inom SöderS

Denna ordlista är skapad som stöd för alla SöderS studentrepresentanter och alla andra aktiva inom organisationen. Har ni frågor eller ord som ni önskar lägga till var vänliga hör av er till vice@soders.nu.

Acklamation

Röstning med bifallsrop (godkännande).

Adjungering

Att låta någon som inte är medlem i organet delta vid ett möte. Adjungeringen kan ske med närvaro-, yttrande-, eller yrkanderätt.

Ajournering

Mötet skjuts upp.

Beredning

Framtagande av faktaunderlag i en fråga som sedan diskuteras bland ledamöterna.

Beslutsmässig

När det enligt högskolans bestämmelser finns tillräckligt många ledamöter för att ta beslut är ett organ beslutsmässigt.

Bifall

Godkännande

Bordläggning

Beslutet skjuts upp.

Dagordning

Talar om vilken nämnd/styrelse som ska sammanträda, plats och tid samt en lista över de ärenden som ska tas upp samt vilka som är kallade.

Delegera

Överflyttning av beslutanderätt.

Föredragande

Den som redogör för ett ärende och ger förslag till beslut

Föredragningslista

Se dagordning.

Justering

Ett protokoll ska alltid justeras. En eller flera av ledamöterna utses att justera; intyga att protokollet stämmer med vad som hände under sammanträdet. Detta är ett slutligt godkännande av protokollet. Beslut träder i kraft då protokollet justerats.

Jäv

Jäv kan uppstå om någon av ledamöterna eller en närstående till ledamoten är personligen berörd av ett ärende och ledamoten därmed inte bedöms vara tillräckligt objektiv. Om så är fallet får hen lämna rummet när ärendet behandlas.

Kollegialt inflytande

Lärarkollegiets inflytande på beslutsprocesser vid högskolan

Omedelbar justering

När organet inte anser sig kunna vänta på att protokollet ska hinna justeras enligt ovan kan det fattas beslut om att en punkt är omedelbart justerad och därmed giltig.

 
Ordningsfråga

En ordningsfråga gäller formerna för mötet och hur det ska hållas. Exempelvis adjungeringar, streck i debatten eller sakupplysningar.

Propositionsordning

Det sätt som ordförande lägger fram förslagen till omröstning på. Om det finns fler än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra. Förslagen ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej.

Protokoll

Skriftlig redogörelse över vilka som deltagit och vad som har diskuterats och beslutats om vid sammanträdet.

Protokollsanteckning

När en ledamot vill ha en särskild förklaring av exempelvis sitt eget agerande eller någon anmärkning noterad i protokollet.

Remiss

Utsändande av förslag för bedömning och yttrande från exempelvis Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Detta ger organet en möjlighet att yttra sig i ärendet.

Reservation

När en ledamot anmäler att hen är emot det beslut som organet fattat. Eventuella reservationer ska alltid noteras i protokollet.

Sakupplysning

En ordningsfråga som används om någon vill tillföra en upplysning. Upplysningen ska endast tillföra fakta. Sakupplysning bryter eventuell talarlista.

Streck i debatten

Om mötet beslutar att införa streck i debatten får de som vill därefter skriva upp sig på talarlistan en sista gång.

Talarlista

En talarlista bestämmer i vilken ordning mötesdeltagarna ska få prata. Talarlistan kan brytas av en ordningsfråga eller av replik.

Valberedning

Särskilt utsedd grupp med uppgift att ta fram kandidater till olika poster och uppdrag.

Votering

Omröstning med rösträkning. Om någon begär votering ska rösterna räknas och tas med i protokollet.

Yrkande

Förslag till beslut.

Äska

Begära eller anhålla om. Används ofta i betydelsen ”anhålla om pengar” exempelvis för finansiering av projekt eller liknande.