SöderS Studentinlaga

0,00 kr

Södertörns högskolas studentkår (SöderS) vill genom studentinlagan lyfta fram SöderS och studenternas synpunkter på Södertörns högskolas kvalitetsarbete. SöderS har kontinuerlig kontakt med både studentrepresentanter och studenter. Detta ger en god uppfattning om de problem som studenter vanligtvis möter och vilka av dessa som grundar sig i systematiska kvalitetsbrister. I arbetet med inlagan har studenters upplevelser förankrats genom två referensgrupper där totalt 15 stycken studenter ingick, samt genom en kort enkätundersökning som skickats till samtliga student- och doktorandrepresentanter där 188 representanter deltagit.

I arbetet med studentinlagan har även information hämtats från de rapporter som SöderS skrivit om problem på olika utbildningar efter upprepande larm från studenter samtallmänna kvalitetsundersökningar. Vidare har SöderS styrelse fattat beslut om att anta studentinlagan.