Studentenkät 21

0,00 kr

Det du nu har framför dig är en rapport som SöderS – Södertörns högskolas studentkår har tagit fram. Rapporten utgår från en enkätundersökning som genomfördes våren 2021. Enkäten syftar till att undersöka studenters upplevelse av att studera på distans och är den andra i ordningen. Den första enkätundersökningen genomfördes i april 2020. Bara några veckor efter att högskolan förlagt all undervisning på distans, i linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av coronaviruset. SöderS ville därför undersöka hur studenterna faktiskt upplevde studierna under dessa nya förutsättningar.

Den här rapporten tar som sagt avstamp i den enkätundersökning som genomfördes under våren 2021. I rapporten gör vi även vissa jämförelser med 2020 års rapport om distansstudier. Så här svarade studenterna på frågan om de upplevde att tidigare utmaningar kopplat till distansstudier fortfarande kvarstår.