Extrainsatt årsmöte

11 januari 2022

Till alla SöderS medlemmar!

Styrelsen kallar till extrainsatta årsmötet på grund av behov av fyllnadsval i valberedningen. 

Datum: 8 februari
Tid: 16:00
Plats: Zoom (så länge restriktionerna försvårar att ses fysiskt)

Föredragningslista
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fastställande av föredragningslista
4 Fråga om årsmötets beslutsförhet
5 Val av mötesledare
6 Val av mötessekreterare
7 Val av mötesjusterare tillika rösträknare
8 Tillsättning av valberedning
Beslutsunderlag - klicka här
9 Inkomna propositioner och motioner
10 Mötet avslutas