Kandidera till Stockholms studentkårers centralorganisation - SSCO!

Oskar Mattsson Wiik
2 mars 2018

SSCO:s studentråd ska den 30 maj 2018 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO. I det här utskicket informerar vi om de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlysta uppdragen.

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO:

 • Ordförande för SSCO
 • Vice ordförande för SSCO
 • 7-9 styrelseledamöter och 7-9 styrelsesuppleanter
 • Sakrevisor och sakrevisorssuppleant
 • Auktoriserad revisor och dennes suppleant
 • Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare
 • Fyllnadsval av vice ordförande

Vidare utlyser vi också, men bereder inte, följande val:

 • 5-7 ledamöter till SSCO:s valberedning

Nomineringar

Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer, SSCO:s styrelse och SSCO:s studentrådsledamöter.

Nomineringshandlingar

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehålla:

 • Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)
 • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt)
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)
 • Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn”

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.
Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt
att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev.
kompletteringar) är 10 april kl. 23.59.

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

 • SSCO stadgar inklusive valordning
 • Arbetsordning för valberedningen

SSCO och valberedningen välkomnar nomineringar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund.

Boka möte/samtal med valberedningen

Valberedningen vill ha en god dialog för att informera om de utlysta uppdragen, men också fånga upp perspektiv och medskick från medlemskårer, styrelse och studentrådsledamöter. Därför hoppas vi att ni vill bjuda in valberedningen på besök eller ha samtal via telefon/Skype under nomineringsperioden.

Valberedningen arbetar helt ideellt, men under nomineringsperioden har vi avsatt tid i våra kalendrar för att vara extra tillgängliga för besök/samtal.

Intervjuer med kandidater

Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer med kandidater. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) 12 april - 8 maj.

Hearing

En hearing av presidiekandidater ska, enligt valberedningens arbetsordning, genomföras i god tid före studentrådet. Valberedningen har bokat tid för hearing i Hörsalen på Studentpalatset tisdagen den 24 april kl. 18. Hearingen gäller alltså kandidater för uppdragen som ordförande och vice ordförande för SSCO. Save the date! Mer info skickas ut senare.

Viktiga datum

 • 21 februari - 10 april Nomineringsperiod
 • 21 februari - 10 april Boka gärna möte/samtal med valberedningen
 • 10 april Deadline för nomineringar kl. 23.59
 • 12 april - 8 maj Intervjuer och referenstagning. Intervjuer äger rum på Studentpalatset.
 • 24 april Hearing av presidiekandidater på Studentpalatset kl. 18:00
 • 10 maj Valberedningens förslag presenteras
 • 30 maj SSCO:s studentråd

Kontakt med valberedningen

Valberedningen nås via: val@ssco.se

Med vänliga hälsningar

SSCO:s valberedning 17/18
Anna Wallgren (sammankallande), Anton Jägare, Christian Bratt, Jonna Hillblom och Mikael Blomstrand

Beskrivning av uppdragen

SSCO

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Mer info om SSCO och relevanta styrdokument hittar du på: www.ssco.se

Ordförande för SSCO

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger.

Vice ordförande för SSCO

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Vice ordförande och ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som vice ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger.

7-9 ledamöter till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet.

7-9 suppleanter till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet.

Sakrevisor och sakrevisorssuppleant

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Sakrevisorn granskar att SSCO:s verksamhet överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av studentrådet. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför studentrådet vid studentrådssammanträdet i november och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du också komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete. Ideella uppdrag.

Auktoriserad revisor och suppleant

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Auktoriserad revisor granskar SSCO:s räkenskaper och förvaltning och tillställer studentrådssammansträdet i november en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen. Ersättning enligt avtal.

Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare utgör tillsammans studentrådspresidiumet. Studentrådspresidumet ansvarar för att leda studentrådets sammanträden. Studentrådet har två ordinarie sammanträden per år, ett i maj och ett i november. Mötesarvode utgår.

Fyllnadsval av vice ordförande

Mandatperiod: 2018-06-01 - 2018-06-30

Styrelsen har i januari valt en interimistisk vice ordförande. Enligt stadgan utser styrelsen en interimistisk vice ordförande till nästa studentråd. Fyllnadsval av vice ordförande för verksamhetsåret 2017/2018 ska därför genomföras vid studentrådet i maj. Fyllnadsvalet gäller perioden mellan studentrådet och början av nästa verksamhetsår, alltså den 30 maj 2018 till den 30 juni 2018. Mer information om uppdraget som vice ordförande finns ovan.

5-7 ledamöter till valberedningen för SSCO

Mandatperiod: 2018-07-01 - 2019-06-30

Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd. Möten sker enligt överenskommelse.