Nya råd och styrgrupper - SöderS behöver nya ledamöter!

Oskar M Wiik
28 mars 2019

Det fullkomligt bubblar ute i verksamheten och Södertörns högskola inrättar nu flera nya organ där vi ger plats för studenter att plats som ledamöter.

Studenters rätt att representeras i högskolans beredande och beslutande organ regleras i högskolelagens andra kapitel. Som enda studentkår vid Södertörns högskola är det SöderS som utser alla studentrepresentanter för hela högskolans räkning. Nu till de tre nya organen som ska få nya ledamöter!

1. Studentrepresentanter i styrgruppen för studieverkstan

Studieverkstans mål är att alla studenter på Södertörns högskola ska ha goda möjligheter att framgångsrikt genomföra sina studier. I det syftet ska Studieverkstan erbjuda rådgivning i studieteknik samt ge studenter stöd och handledning i språk- och skrivutveckling, såväl i svenska som i engelska. Stöd kan även ges inom andra områden.

Verksamheten ska utformas i dialog med högskolans institutioner och professionsutbildningar, liksom med biblioteket, högskolepedagogiken och gemensam förvaltning samt studentkåren och eventuella externa samarbetspartners. Verksamheten leds av en föreståndare.

Styrgruppens sammansättning

För att tydliggöra Studieverkstans roll som högskolegemensam resurs knyts till den en styrgrupp med följande sammansättning:

 • Vicerektor för utbildning (ordförande)
 • 1 representant från resp. institution
 • 1 representant från Lärarutbildningen
 • 1 representant från Polisutbildningen
 • 1 representant från Biblioteket
 • 1 representant från högskolepedagogik
 • 2 studentrepresentanter
 • Föreståndaren för Studieverkstan

Styrgruppens uppdrag är att säkerställa att Studieverkstans verksamhet svarar mot aktuella behov samt bidra till långsiktig kvalitetsutveckling av stödformerna. Styrgruppen fattar beslut i strategiska frågor samt fastställer årlig verksamhetsplan.

Representanter från högskolans institutioner utses av resp. institutionsnämnd, representanter från lärarutbildning och polisutbildning av akademisk ledare/prefekt. Bibliotekschefen utser representant från biblioteket och ansvarig för högskolepedagogik representant för denna verksamhet. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Ersättning

Studentrepresentanter arvoderas i enlighet med SöderS policy för studentrepresentantion.

Anmäl intresse

Maila studentombuden Thérèse Lelli och Helene Prohorenko via . Märk mailet med "Ansökan: Ledamot i styrgruppen för studieverkstan"

2. Doktorandrepresentant i etikrådet

Etikrådet är rådgivande till rektor med uppdrag att arbeta med forskningsetiska frågor för att öka medvetenheten om dessa frågors vikt och aktualitet vid högskolan, till exempel genom utbildningar för lärare, forskare och studenter. I uppdraget ingår också att fungera som en forskningsetiskt rådgivande instans som vägleder och arbetar proaktivt för att förhindra oredlighet i forskning. Etikrådet ska sammanträda minst två gånger per termin.

Rådets deltagare uppmanas att skyndsamt efter att de utsetts av rektor, formulera ett förslag till mer specificerat uppdrag för beslut av rektor, utifrån vilket rådet kommer att arbeta.

Rådets sammansättning

Etikrådet ska bestå av:

 • Prorektor, ordförande och sammankallande
 • Tre lärarrepresentanter, varav en från Fakultetsnämnden
 • En juridisk expert
 • En doktorandrepresentant

Ersättning

Respektive institution beslutar om finansiering för interna deltagare, externa deltagare ersätts genom arvode. Ersättningen bör överensstämma med liknande uppdrag i andra grupperingar vid högskolan.

Anmäl intresse

Maila studentombuden Thérèse Lelli och Helene Prohorenko via . Märk mailet med "Ansökan: Ledamot i etikrådet"

3. Ledamot i valberedningen för fakultetsnämnden

Södertörns högskola ska nu rösta fram sina nya ledamöter till fakultetsnämnden för de kommande tre åren. Fakultetsnämnden är högskoleövergripande ansvarig för utbildningens och forskningens kvalitet samt uppföljning av dessa. Efter att nomineringsperioden avslutats ska en valberedning tillsättas.

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter, inklusive ordförande, och gruppsuppleanter i Fakultetsnämnden så att ovan ställda krav på nämndens sammansättning uppfylls. Valberedningen får lämna egna förslag på kandidater.

Valberedningens ledamöter har rösträtt men är inte valbara.

Valberedningens ledamöter ska vara väl förtrogna med Fakultetsnämndens ansvarsområde och högskolans verksamhet.

Ersättning

Studentrepresentanter arvoderas i enlighet med SöderS policy för studentrepresentantion.

Anmäl intresse

Maila studentombuden Thérèse Lelli och Helene Prohorenko via . Märk mailet med "Ansökan: Ledamot i valberedningen för fakultetsnämnden"