SöderS årsmöte - Vårsammanträde 2022

25 april 2022

Alla SöderS medlemmar välkomnas till vårsammanträde den 23 maj kl 15.

(Information in English below)

Som medlem i SöderS har du en viktig uppgift att vara med att besluta om kårens framtid. Under vårsammanträdet kommer alla medlemmar som deltar ta beslut om nästa års verksamhetsplan och ekonomiska ram, vilket betyder att det är alla ni som kommer som bestämmer vad SöderS ska fokusera på nästa verksamhetsår! Det är också på vårsammanträdet som en ny styrelse ska röstas fram. Valberedningen kommer att lägga fram ett förslag på kandidater men det är upp till alla medlemmar på mötet som bestämmer. Så din röst spelar roll! 

Anmäl dig här:  Anmälan vårsammanträde -22

Motionsmall 
Kallelse vårsammanträde 2022

Vid varje vårsammanträde ska följande punkter behandlas enligt SöderS stadgar:

1  Mötets öppnande
2  Fastställande av röstlängd
3  Fastställande av föredragningslista
4  Fråga om årsmötets beslutsförhet
5  Val av mötesledare
6  Val av mötessekreterare
7  Val av mötesjusterare tillika rösträknare
8  Fastställande av årsmötets arbetsordning
9  Behandling av inkomna motioner och propositioner
10  Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11  Val av valberedning
12  Val av verksamhetsrevisor och auktoriseradrevisor
13  Fastställande av styrelsens storlek
14  Val av styrelse
15  Mötets avslutande

Handlingar till mötet

Årsmötets arbetsordning

Ett SöderS (ink verksamhetsplan, medlemsavgift och ekonomisk ram)

Förslag på revisorer

Proposition: Uttag ur lokalfonden

Proposition: Arvode för studentrepresentanter

Proposition: Nytt avtal för skrivare och nätverk

Valberedningens förslag

 

All SöderS members are welcome to the spring meeting on 23 May at 3 pm.

As a member of SöderS, you have an important task to be involved in deciding on the union's future. During the spring meeting, all members who participate will decide on next year's business plan and financial framework, which means that it is all of you who come who will decide what SöderS will focus on the upcoming business year! It is also at the spring meeting that a new board will be elected. The Nomination Committee will present a proposal for candidates, but it is up to all members at the meeting to decide. So your voice matters!

Register here:  Anmälan vårsammanträde -22

If you want more information in English about the meeting or the meeting documents, you are very welcome to contact us: