Vi är SöderS
SöderS består av flera olika organ som alla får det stora kugghjulet att gå runt. Kärnverksamheten speglas i SöderS verksamhetsplan som antas av medlemmarna i samband med SöderS årsmöte. Nedan finner du vår syn på utbildning, campusutveckling och studentrörelsen. För mer information kring vad verksamheten kostar finner du senaste årens årsredovisningar längst ner på sidan.

En högkvalitativ och rättssäker utbildning

En högkvalitativ och rättssäker utbildning
SöderS kärnverksamhet ska enligt högskolelagen vara att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Detta görs främst genom att SöderS som ansvariga för studentrepresentation på högskolan arbetar för att Södertörns högskolas studenter ska finnas representerade i alla beslutande och beredande organ på högskolan. Dessa studentrepresentanter bör vara väl insatta i sitt uppdrag och vara aktiva i högskolans kvalitetsdrivande arbete.

Alla studentrepresentanter ska erbjudas utbildningstillfällen för att kunna bedriva så bra påverkan som möjligt genom sina studentrepresentantsuppdrag. Att se över och utveckla rutiner och former för studentrepresentationen är ett konstant arbete som alltid behöver utvecklas. SöderS ska alltid finnas till hands för att bistå studenter med individuell vägledning och rådgivning i frågor som är studierelaterade och som rör utbildningskvalitet.

SöderS ska vara en aktiv röst i studentpolitiken lokalt såväl som regionalt och nationellt. Det aktiva påverkansarbetet lokalt på Södertörns högskola består till stor del av att SöderS finns representerade i olika högskoleövergripande organ samt arbetar med att följa upp de beslut som tagits, till exempel genom olika arbetsgrupper eller i dialog med högskolan. En viktig del är att se till att arbetet med Södertörns högskolas vision fortsätter att synliggöra de delar som direkt berör studenterna och deras studier.

Ett levande campus

SöderS arbetar för att Campus Flemingsberg ska vara en attraktiv plats att tillbringa tid på, även utanför studierna. En del i arbetet med en stärkt campusanda är att jobba med, och uppmuntra till, aktiviteter som stärker det studiesociala samt arbetslivsanknytningen genom evenemang på campusområdet. SöderS ska tillhandahålla mötesplatser för sociala sammanhang.

Utöver detta bör SöderS fortsätta att driva frågan om gemensamma lokaler för alla studenter på Campus Flemingsberg, detta för att främja en stärkt campusanda och ett mer levande campus.

En del i att stärka campusandan innebär också att uppmuntra och stärka SöderS verksamheter och medlemsföreningar samt samverkan mellan dessa. Detta görs bland annat genom att erbjuda stöd i form av verktyg, vägledning och medel som underlättar för studenter att starta och framgångsrikt driva medlemsföreningar samt verksamheter.

Det är av stor vikt att Flemingsberg är ett attraktivt område att bo och vara verksam i. SöderS jobbar med att belysa vikten av studentbostäder samt god tillgång till handel och fritidsaktiviteter i Huddinge kommun. SöderS arbetar också med att tillhandahålla relevanta medlemsrabatter i närområdet.

SöderS bör bland annat genom samarbete med Flemingsbergs Förenade Studentkårer arbeta för att främja Huddinge kommuns arbete med att göra Flemingsberg till en attraktiv regional stadskärna. Utvecklingen av Flemingsberg är viktigt för samtliga studenter på Södertörns högskola och SöderS bör arbeta för att bevaka och påverka utvecklingen så att resultatet blir det bästa möjliga för samtliga studenter på Campus Flemingsberg.

En hållbar och transparent studentrörelse

För att vara en långsiktig och hållbar ideell organisation behöver SöderS ha en arbetsmiljö som är hållbar för såväl förtroendevalda som ideellt aktiva. För att stärka arbetsmiljön och kontinuerligt följa upp arbetet på SöderS kansli är det viktigt att det hålls en löpande dialog med de ansvariga på kansliet. För att SöderS som organisation ska utvecklas ingår också i den löpande verksamheten att utveckla de uppdrag som finns inom SöderS samt att säkerställa en hållbar ekonomisk situation.

För en långsiktig hållbarhet och expansion är SöderS kommunikativa arbete en grundsten. Detta för att säkerställa kännedom om SöderS med sitt uppdrag som studentkår och sin verksamhet för att garantera att SöderS är en demokratiskt förankrad organisation bland högskolans studenter. Det kommunikativa arbetet ligger även till grund för att kunskap om och intresset för SöderS förtroendeuppdrag stärks.

SöderS styrelse behöver löpande se över policydokument för att hålla dem relevanta och levande.

Det är viktigt för SöderS interna struktur att relationen mellan styrelsen och SöderS medlemmar är stark och transparent. Styrelsen ska alltid finnas representerade vid kårfullmäktigesammanträden för att kunna diskutera och svara på frågor.

Verksamhetsberättelser

Berättelse

2016/17

Härmed lämnar SöderS - Södertörns högskolas studentkår sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/17.

Berättelse

2015/16

Härmed lämnar SöderS - Södertörns högskolas studentkår sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015/16.

Berättelse

2014/15

"Den här verksamhetsberättelsen är skriven utifrån de mål som fanns i SöderS verksamhetsplan för 2014/2015. Vi har hunnit med väldigt mycket, vissa saker har varit roligare och vissa har varit jobbigare, vi har skrattar och vi har slitit vårt hår, men sammantaget är vi otroligt stolta över allt vi har åstadkommit."

Årsbokslut

Bokslut

2016/17

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.

Bokslut

2015/16

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed avge årsbokslutet för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.

Bokslut

2014/15

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-07-01 - 2015-06-30.