Vi är SöderS
SöderS består av flera olika organ som alla får det stora kugghjulet att gå runt. Kärnverksamheten speglas i SöderS verksamhetsplan som antas av medlemmarna i samband med SöderS årsmöte. Nedan finner du vår syn på utbildning, campusutveckling och studentrörelsen. För mer information kring vad verksamheten kostar finner du senaste årens årsredovisningar längst ner på sidan.

En högkvalitativ och rättssäker utbildning

Studentinflytande är SöderS viktigaste uppdrag, det är lagstadgat och en essentiell del i SöderS avtal med högskolan. Samtliga studenter på Södertörns högskola ska ha kunskap om de möjligheter som finns för att förbättra sin utbildning. SöderS ska i samarbete med högskolan motivera studenter till att engagera sig som studentrepresentanter och verka för att kraven gällande systematiskt kvalitetsarbete uppfylls.

Information om studenters rättigheter och skyldigheter ska finnas tillgängliga hos SöderS och kommuniceras ut på ett begripligt sätt. SöderS ska aktivt arbeta för att förbättra studenters studiesituation och bevaka studenters intressen. SöderS ska arbeta såväl förebyggande som ingripande samt erbjuda stöd och vägledning under studietiden för alla studenter på Södertörns högskola.

Studenter ska känna sig välkomna hos SöderS och deras situation och berättelse ska tas på allvar. Studenters upplevelser, åsikter och idéer ska vara vägledande för SöderS kvalitetsarbete inom högskolan.

Studenter ska vara en närvarande röst vid beredning av och vid beslutfattande rörande alla frågor som berör studenter på högskolan. Det gäller såväl organisatoriskt som utbildningsmässigt. SöderS ska tillsammans med Södertörns högskola arbeta för att öka studentinflytandet och verka för att högskolan uppfyller sin del av avtalet.

SöderS ska erbjuda studentrepresentanter vägledning och möjlighet till utveckling inom sina uppdrag. Studentrepresentanter ska ha god kunskap om sina rättigheter och skyldigheter samt hur de på bästa sätt skapar förändring inom högskolan. Studentrepresentanter ska ha möjlighet till mötesplatser och forum för att mötas och dela erfarenheter med varandra.

Ett levande campus

SöderS ska verka för att Campus Flemingsberg är en naturlig mötesplats för studenter och en plats att utvecklas på genom utbildning och samverkan. SöderS ska skapa möjligheter för studenter att mötas, arrangera evenemang och utbyta erfarenheter över utbildnings- och lärosätesgränser. SöderS ska aktivt verka för att Internationella studenter ska inkluderas.

En förutsättning för att utveckla campus är god kontakt med och samverkan mellan SöderS medlemsföreningar och verksamheter. SöderS ska erbjuda stöd till medlemsföreningar och verksamheter och ge studenter goda förutsättningar för att starta och framgångsrikt driva en medlemsförening eller verksamhet. SöderS ska aktivt arbeta för att skapa gemensamma mötesplatser och tillhandahålla lokaler för föreningar och verksamheter på campus Flemingsberg.

SöderS ska ha en effektiv och tillgänglig lokalanvändning som nyttjas av organisationens föreningar och högskolans studenter såväl som av externa samarbetspartners. SöderS som organisation ska säkerställa att de samarbeten och avtal som sluts bidrar till kunskapsutveckling och stärker studenters arbetslivsanknytning. Utöver SöderS finns fem andra studentkårer på Campus Flemingsberg.

För att skapa ett mer levande campus kommer vi verka för att det finns god kommunikation och samverkan med samtliga studentkårer. SöderS ska verka för kontakt och samverkan med kommuner, organisationer och företag i det geografiska närområdet. Förmåner knutna till ett medlemskap i SöderS ska i stor utsträckning vara fokuserade i och omkring Flemingsberg. SöderS ska värna om och bidra till lokala och regionala studentkårssammanslutningar för att göra Flemingsberg till en attraktiv plats att leva och studera på.

En hållbar och transparent studentrörelse

SöderS ska vara en organisation som växer. I medlemsantal, i antalet studenter som väljer att söka våra förtroendeuppdrag och i vårt påverkansarbete. Som organisation behöver SöderS därför vara tydliga i kommunikationen gentemot medlemmar och studenter samt vara transparenta med hur vår organisation är uppbyggd och vilka beslut som tas. Det behövs tydliga strukturer och bestämmelser rörande beslutsprocesser och arbetsmiljö. SöderS ska ha en arbets- och delegationsordning som tydliggör ansvarsfördelning och vad anställda och arvoderade bör fokusera på i sitt arbete. SöderS ska även vara aktiv i att kommunicera ut det arbete som beskrivs till högskolans studenter.

För att stärka påverkansarbetet, utveckla möjligheterna att stötta studenter och skapa förutsättningar för ett mer levande campus behöver SöderS växa i medlemsantal. SöderS behöver därför löpande utvärdera medlemskapet och se över hur rekryteringen av nya medlemmar går till.

SöderS medlemmar ska kunna identifiera sig med organisationen och det arbete som bedrivs, känna till vilka möjligheter det finns att bidra till eller förändra organisationen och dess riktning. SöderS ska sträva efter att ta vara på varje medlem och högskolans studenters erfarenheter och kunskap för att vara en medlemsburen verksamhet. Därför ska SöderS se över former för en utökad tvåvägskommunikation mellan studenterna och studentkåren.

SöderS ska etablera en kontinuerlig kontakt med ansvariga inom medlemsföreningar och verksamheter. Medlemsföreningar och verksamheter ska synas i SöderS alla flöden och kommunikation, likaså ska information om SöderS spridas inom medlemsföreningar och verksamheter. SöderS ska ha en kontinuerlig närvaro vid medlemsföreningars och verksamheters styrelse- eller utskottsmöten. Detta för att kommunicera vad som sker inom SöderS som organisation, för att informera om det arbete som bedrivs och för att lyfta möjligheterna till att ha inflytande över desamma.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse

2019/20

Härmed lämnar SöderS - Södertörns högskolas studentkår sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/20.

Verksamhetsberättelse

2018/19

Härmed lämnar SöderS - Södertörns högskolas studentkår sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/19.

Verksamhetsberättelse

2017/18

Härmed lämnar SöderS - Södertörns högskolas studentkår sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/18.

Verksamhetsberättelse

2016/17

Härmed lämnar SöderS - Södertörns högskolas studentkår sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/17.

Verksamhetsberättelse

2015/16

Härmed lämnar SöderS - Södertörns högskolas studentkår sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015/16.

Verksamhetsberättelse

2014/15

"Den här verksamhetsberättelsen är skriven utifrån de mål som fanns i SöderS verksamhetsplan för 2014/2015. Vi har hunnit med väldigt mycket, vissa saker har varit roligare och vissa har varit jobbigare, vi har skrattar och vi har slitit vårt hår, men sammantaget är vi otroligt stolta över allt vi har åstadkommit."

Årsbokslut

bokslut

2019/20

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.

bokslut

2018/19

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30.

bokslut

2017/18

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2016-06-30.

Bokslut

2016/17

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.

Bokslut

2015/16

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed avge årsbokslutet för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.

Bokslut

2014/15

Styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-07-01 - 2015-06-30.

Verksamhetsberättelse