Förtroendevalda
Här finner du våra förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår.

Styrelse

Styrelsen är SöderS omedelbara ledning och har det kontinuerliga ansvaret för förvaltning, verksamhet och organisationsutveckling och är det högst beslutande organet när årsmötet inte är samlat.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

Granskningsorgan

  • Verksamhetsrevisorns granskar SöderS verksamhet i syfte att tillgodose att verksamheten bedrivs och beslut fattas i enlighet med av medlemmarna fastställda riktlinjer för organisationen och verksamhetsåret.
  • Inspektor är ett kontrollorgan vars uppgift är att granska, följa och stödja SöderS verksamhet, förmedla samverkan mellan SöderS och högskolan samt i övrigt främja SöderS intressen.
  • SöderS räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande av auktoriserad revisor.

Verksamhetschefer

Verksamhetschefernas är ansvariga för driften av SöderS verksamheter; ESN Södertörn, SH Radio, SöderS Andrahandsbokhandel eller SöderS Pub.