Studentkårens högst beslutande organ.
Kårfullmäktige (förkortat FUM) arbetar för att ta strategiska mål angående SöderS som organisation och studentkår och delegerar de flesta av sina beslut till SöderS verkställande organ - styrelsen.

Kårfullmäktiges ledamöter 2018/19

 • Alaa Alkhlif
 • Emelie Fratzl
 • Jean Gharam
 • Amanda Jansson
 • Angelica Olsson
 • Victoria Onval
 • Simon Suarez

Läs mer om ledamöterna på soders.nu/förtroendevalda. Där hittar du även kontaktuppgifter till respektive ledamot samt kårfullmäktiges mötesledare.

Protokoll från kårfullmäktige

Protokoll från sammanträde no.1, 3 juni 2018

Kårfullmäktiges uppdrag

Följande arbetsuppgifter åligger kårfullmäktige:

 • besluta om verksamhetens inriktning, ekonomiska ramar och styrning
 • fastställa SöderS strategiska plan var tredje år och vid behov revidera denna
 • fastställa verksamhetsplan, budget och eventuella ändringar i SöderS organisationsplan inför kommande verksamhetsår senast 14 juni
 • granska verksamheten
 • behandla motioner och propositioner
 • utse SöderS representanter till Södertörns högskolas styrelse. En ur SöderS presidium ska inngå i högskolestyrelsen
  fastställa SöderS åsiktssamling
 • samt i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i stadgan

På Valfullmäktige (första sammanträdet) ska fullmäktige

 • välja kårfullmäktiges mötesledare och vice mötesledare för verksamhetsåret
 • välja kårordförande och en eller flera vice kårordföranden för det kommande verksamhetsåret
 • välja övriga kårstyrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt inträdesordning för dessa, för det kommande verksamhetsåret
 • välja fondstyrelsens ordförande och vice ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • välja övriga fondstyrelseledamöter och eventuella suppleanter samt inträdesordning för dessa för det kommande verksamhetsåret
 • välja en auktoriserad revisor och suppleant för denne för det kommande verksamhetsåret
 • välja en sakrevisor och suppleant för denne för det kommande verksamhetsåret
 • välja ledamöter i valnämnden, varav en sammankallande
 • välja ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
 • utse SöderS representanter till Södertörns högskolas styrelse
 • besluta om preliminära datum för verksamhetsårets sammanträden

På Dechargefullmäktige ska kårfullmäktige

 • granska kårstyrelsens och fondstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • fastställa resultaträkning och balansräkning för det föregående verksamhetsåret
 • besluta om disposition av föregående års överskott eller för täckande av eventuellt underskott
 • pröva frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen, fondstyrelsen och övriga av kårfullmäktige utsedda förtroendevalda för deras förvaltning under föregående verksamhetsår