Har din förening ett event på gång?
Här finner du regler för bokning och hur du bokar puben för ditt event!

Följande regler gäller för bokning av SöderS Pub

Detta formulär fylls i av kåranslutna föreningar som är intresserade av att arrangera ett event i SöderS studentpub. Observera att en bokningsförfrågan måste bekräftas av bokningsansvarige för SöderS Pub. Beslut om bokningsförfrågan tas av SöderS Pubs styrelse.

 • En förfrågan ska göras minst 14 arbetsdagar innan förfrågat datum.
 • Vid fler än 300 personer skall vakter bokas (genom puben)
 • Det går inte att boka puben under ordinarie öppettider (onsdag och fredag) då den är öppen för alla.
 • Det går ej att boka SöderS Pub senare än kl. 01:00.
 • Efter att baren har stängts ska lokalerna vara utrymda inom 30 minuter.
 • Barpersonalen förbehålls rätten att stänga baren tidigare än överenskommet om gästerna anses för berusade eller annat problem förekommer.
 • Vid bokning ska en Serveringsansvarig (personen som ska stå som SA ska ha gått utbildningen via SöderS Pub alternativ visa intyg), funktionärer samt Nykterhetsansvariga (NA) anges.
 • Efter event ska lokalen återställas till ursprungligt skick. Detta görs genom att pubens städschema och bordskarta efterföljs för att återställa lokalen. Städschema finnes synligt bakom barnen. Innan ansvariga lämnar lokalen skall städningen godkännas av serveringsansvarig i puben. Om detta uteblir kan föreningen debiteras en sanktionsavgift samt eventuellt fråntas möjligheten att boka lokalen framöver.
 • Om något förstörs i lokalen eller toaletterna står föreningen för ersättning av föremålet.
 • Antalet gäster får inte överskrida 500 personer.
 • Event som sker i puben får inte marknadsföras via föreningens eller SöderS kanaler innan bokningen godkänts från SöderS Pub. Undantag är marknadsföring för "save-the-date" som ej uppger att evenemanget äger rum i SöderS Pub.

Om någon av ovanstående regler inte följs så kommer den anordnande föreningen att debiteras med en avgift på 1000 kronor.

Observera även att:

 • Rökning endast sker utomhus på markerade platser. 
 • Alkohol får ej förtäras vid studieplatserna och ej lämna lokalen, vi önskar att alla hjälper till med att detta efterföljs.
 • Alkohol får ej medtagas in till puben.

The following rules apply when booking SöderS Pub

This form is filled in by union-affiliated associations that are interested in arranging an event in SöderS student pub. Please note that a booking request must be confirmed by the booking manager for SöderS Pub. Decisions on booking requests are made by SöderS Pub's board.

 • An inquiry must be made at least 14 working days before the requested date.
 • For more than 300 people, guards must be booked (through the pub)
 • It is not possible to book the pub during regular opening hours (Wednesday and Friday) as it is open to everyone.
 • It is not possible to book SöderS Pub later than kl. 01:00.
 • After the bar has been closed, the premises must be vacated within 30 minutes.
 • The bar staff reserves the right to close the bar earlier than agreed if guests are considered intoxicated or other problems occur.
 • When booking, a Serving Manager (the person who is to stand as SA must have attended the training via SöderS Pub or show certificate), officials and Sobriety Manager (NA) must be stated.
 • After the event, the room must be restored to its original condition. This is done by following the pub's cleaning schedule and table map to restore the room. Cleaning schedule can be found behind the desk in the pub. Before the person in charge leaves the room, the cleaning must be approved by the person in charge of serving in the pub. If this is not the case, the association can be charged a penalty fee and possibly deprived of the opportunity to book the premises in the future.
 • If something is destroyed in the room or toilets, the association is responsible for replacing the object.
 • The number of guests may not exceedto 500 pepole. 
 • Events that take place in the pub may not be marketed via the association's or SöderS channels before the booking has been approved by SöderS Pub. An exception is marketing for "save-the-date" which does not state that the event takes place in SöderS Pub.
 • If any of the above rules are not followed, the organizing association will be charged a fee of SEK 1,000.

 Also note that:

 •  Smoking only takes place outdoors in marked places.
 • Alcohol must not be consumed at the study places and not left the premises, we want everyone to help with this being followed.
 • Alcohol must not be brought into the pub.

Bokningsformulär