Av studenter. För studenter.
SöderS grundar sitt arbete på en mängd olika dokument och riktlinjer antagna av högskolans studenter i form av kårfullmäktige och SöderS styrelse. Här hittar du alla dessa pusselbitar som bygger vår organisation.

Följande hierarki gäller för SöderS styrdokument. Om några dokument motsäger varandra gäller det dokument som står högre i denna lista. Samtliga dokument utanför denna lista är underordnade samtliga dokument i den.

1. Stadga
2. Valordning
3. Fondstadga
4. Strategisk plan
5. Budget och verksamhetsplan
6. Organisationsplan och åsiktssamling
7. Policydokument

Punkterna 1-6 antas och ändras av kårfullmäktige. Policydokument antas och ändras av kårstyrelsen.

Stadgar

Stadgarna är SöderS största och övergripande ramverk och förklarar detaljerat organisationens syfte och verksamhet och hur den ska bedrivas och vilka som ska göra det.

Verksamhetsplan 2019/20

Verksamhetsplanen antas av Kårfullmäktige varje år och innehåller de delar som Södertörns högskolas studenter vill att studentkåren ska satsa lite extra på under året.

Ekonomiska ramar 2018/19

De ekonomiska ramarna antas av kårfullmäktige varje år och är en sammanställning av organisationens intäkter och kostnader för verksamheten. Årets ekonomiska ramar uppdaterades i december 2017 på grund av stora delar ökade intäkter som fördelades.

Fondstadga

Fondstyrelsen är den del av SöderS som föreningar och verksamheter kan begära ekonomiskt stöd ifrån till evenemang och liknande. De har separata stadgar från SöderS egna.

Kommunikationsplattform

SöderS kommunikationsplattform beskriver de mest grundläggande principerna för vår kommunikation. Den är ett strategiskt verktyg vars främsta syfte är att se till att vår kommunikation är enhetlig så att mottagaren lätt känner igen vem som är avsändare.

Policydokument

effekt. - Policy och handbok för studentrepresentanter

synergi. - Policy och handbok för medlemsföreningar

Arbetsplats och arbetsmiljö

Etik- och miljöpolicy

Jämlikhetspolicy

Medlemspolicy

Policy för dataskydd

Principprogram

Principprogrammet är antaget av Kårfullmäktige och innehåller SöderS ställningstaganden i frågor rörande campus, utbildning och organisering av studenter. Dokumentet är under revidering.

Valordning

Valordningen reglerar val till SöderS kårfullmäktige och styr valnämndes arbete.

Organisationsplan

Organisationsplanen förklarar SöderS alla olika funktioner och sätter dem i sammanhang och relation till varandra och skapar en enhetlig organisation.