SöderS kommunikation
Fastställd av SöderS styrelse den 27 juni 2018

Inledning

En kommunikationsplattform beskriver de mest grundläggande principerna för en organisations kommunikation. Den är ett strategiskt verktyg vars främsta syfte är att se till att ens kommunikation är enhetlig så att mottagaren lätt känner igen vem som är avsändare. Plattformen är alltså ett sätt att medvetet styra vilka associationer folk har till ens organisation.

Initiativet att ta fram SöderS kommunikationsplattform har utgått ifrån utmaningen i att öka och fördjupa förståelsen och engagemanget för SöderS verksamhet, kommunikation och ståndpunkterhos SöderS målgrupper. Plattformen möter denna utmaning genom att utgöra ett verktyg för att effektivt kommunicera ut vilka SöderS är, vad SöderS gör och vad SöderS står för. Kommunikationsplattform är ett internt verktyg som – tillsammans med andra styrdokument – styr och inspirerar utformningen av den externa kommunikationen.

SöderS kommunikationsplattform är utformad efter hur SöderS verksamhet och utmaningar ser ut idag. Därför bör plattformens granskas och uppdateras i takt med att verksamheten förändras.

Kommunikationsplattformens utgångspunkter

Plattformen är anpassad för att gå i linje med Södertörns rekryteringsstrategi. Detta för att kommunikationen ska få skjuts av högskolans kommunikativa styrkor och för att kommunikationen på så sätt anpassas efter målgruppens drivkrafter. Att harmonisera SöderS kommunikation med Södertörns kommunikativa arbete är gynnsamt för både högskolan och kåren, eftersom de båda organisationerna då kan stärka och komplettera varandras budskap. Så, om Södertörns högskola “ser verkligheten med andra ögon” (devis) och “bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor” (vision) (Kommunikativ plattform för Södertörns högskola) – hur kommunicerar då dess kår?

Plattformen syftar främst till att skapa förutsättningar att bygga kännedom och intresse för SöderS brett. Plattformens budskap är därför utformade för att tala till så många som möjligt inom målgruppen, snarare än endast utvalda segment i målgruppen. Genom att nå kännedom hos de som idag inte känner till SöderS, skapas även förutsättningar för befintliga medlemmar att bli mer lojala.

Plattformens användningsområden

Plattformen bör användas som mall i alla typer av kommunikativa insatser då den skapar ramverk för tonalitet, språkbruk och visuellt formspråk. Delarna i plattformen har olika användningsområden som tillsammans med plattformens innehåll specificeras nedan.

Målgrupper

SöderS målgrupper är de som SöderS vill nå med sin kommunikation – de vars åsikter, känslor, kunskapsnivå eller beteende en vill påverka i någon riktning.

SöderS målgrupper

Huvudmålgruppen är studenterna på Södertörns högskola– 11 000 stycken, varav 70 % är kvinnor. Andra målgrupper är kårföreningar, potentiella studenter på Södertörns högskola, sponsorer och samarbetspartnerssamt Södertörns högskola.

Huvudmålgruppens drivkrafter

Viktiga och starka drivkrafter för unga idag är samhällsengagemang. Många definierar sina identiteter i termer av vilka värderingar en har (Ungdomsbarometern 2018). I linje med detta är Södertörns högskolas studentrekryteringsmålgrupp “individer med driv som vill påverka framtiden”. Gruppen är vidare 18-25 år och bor i Stockholmsområdet.

Flertalet studentkårer runt om i landet upplever att intresset och kunskapen om kårernas verksamhet är lågt (Universitetskanslersämbetet 2017).Volontärbarometern (2016) visar att sociala faktorer, såsom att “hjälpa och stödja andra” och “känna mig behövd” är viktiga faktorer när människor engagerar sig ideellt.

Vidare har Södertörns högskola en relativt stor andel av studenterna kommer från studieovana bakgrunder (Södertörns högskola 2017). Hos dessa studenter kan finnas ett behov att skapa eller stärka en känsla av tillhörighet och stolthet över sina studier och sitt lärosäte. För att nå denna grupp – och studenter generellt, som ju har låg kunskap om studentinflytande - finns skäl att låta tröskeln till kårengagemang och medlemskap vara så låg som möjligt, samtidigt som SöderS hjälper studenter att skapa stolthet över sin utbildning.

Samtidigt behöver studentkårer möjliggöra sociala sammanhang, som är en av de viktigare drivkrafterna till att studenter engagerar sig i studentliv. Studenter vill ha ett sammanhang, lära känna andra studenter och umgås med varandra.

Positionering

Positioneringen beskriver det eller de främsta värden som en vill associeras med. Vad kan en, med andra ord, främst förvänta sig få ut av ett engagemang eller medlemskap i kåren? Det kan handla om emotionella eller rationella värden. Positioneringen är en formulering som endast används internt. Den guidar i skapandet av kommunikativa insatser.

SöderS positionering

SöderS är en progressiv utmanare bland Sveriges studentkårer. Vi kanaliserar studenters samhällsengagemang och skapar sociala mötesplatserför Södertörns studenter.
 
PROGRESSIV UTMANARE

SöderS är en relativt ung uppstickare bland Sveriges studentkårer. En är inte tyngd av tradition eller bundna vid hur saker alltid har varit. I stället har en den frihet och det mod som krävs för att göra saker på sitt eget sätt.

Varför detta värde?

Detta värde handlar om att ta “kommunikativt spjärn” mot andra kårer och lärosäten. Genom att kommunicera hur SöderS skiljer sig från andra aktörer tydliggör en vem en själv är och vad en tror på. Detta kopplar så klart an till att SöderS verkar på en högskola som “ser verkligheten med andra ögon”. Att spela på ett “vi och dom”-budskap kan vara en bra strategi om en vill bygga stolthet över sitt eget “vi”.
 
KANALISERAR STUDENTERS SAMHÄLLSENGAGEMANG

SöderS fångar upp och kanaliserar engagemanget som finns hos unga i allmänhet och Södertörns studenter i synnerhet. En tar en aktiv roll i aktuella samhällsfrågor. Ibland genom att själv ta ställning och i andra fall genom att vägleda och möjliggöra för andra att engagera sig med hjälp av kåren. Det kan handla om frågor som jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Varför detta värde?

Att engagera sig i kåren kan i högre grad bli ett sätt att stärka sin identitet och signalera vad en tror på – och alltså vem en är. Detta värde utgår ifrån principen om att i första hand kommunicera kring sådant som målgruppen redan är intresserade och engageras av. Först i andra hand pratar en om hur detta relaterar till det en själv gör och tror på. Kåren blir alltså ett medel för studenter att påverka i enlighet med sina värderingar, inte målet.

SKAPAR SOCIALA MÖTESPLATSER

SöderS är den främsta platsen där jag som student på Södertörns högskola umgås och träffar andra studenter. Studenter som är engagerade för samma sak som jag, pluggar det jag pluggar eller inte alls är som jag men som kan ge mig ett intressant perspektiv på saker. Det är här jag har kul!

Karaktär

Karaktären beskriver vilka personlighetsdrag en organisation skulle ha om den vore en person eller, hur en vill uppfattas och kännas att ha att göra med. Den påverkar till stor del hur en uttrycker sig visuellt och verbalt.

SöderS karaktär

SöderS är i första hand kaxiga och inkluderande. Samtidigt är vi lättsamma och professionella.

KAXIGA

Att vara kaxig handlar om att vara självsäker, våga utmana normer, stå upp för sig och sina värderingar och att när det behövs vara lite uppkäftig. En är kaxig mot de som är starka och kan ta det. Ibland kan det handla om att vara roligt uppkäftig mot de stora universiteten och deras kårer. Ibland är en också uppkäftig mot Södertörns högskola, för när en inte håller med dem så är en inte rädd att ta strid. Att vara kaxig kan också handla om att tala öppet, modigt och rättfram om vår tids stora frågor – något som går i linje med Södertörns högskolas vision.

INKLUDERANDE

Den som är inkluderande låter alla vara som de är, låter alla som vill vara med vara med, ser alla i en grupp, tycker inte att det är läskigt när någon eller något är annorlunda, är medveten om maktstrukturer och söker motverka dem, stöder alla lika mycket och favoriserar inte, är snäll och icke-elitistisk.
För en förening kan det i praktiken handla om att representera en stor bredd av studenter, om att vara välkomnande och stöttande gentemot studenterna på Södertörn och alla kårföreningar. Och att jobba för att göra Södertörn mer inkluderande.

LÄTTSAMMA

Om en är kaxig så måste en också ha humor. Och för mycket prat om samhällsfrågor kan lätt bli lite tungt. Att vara lättsam handlar om att ha självdistans och kunna skämta med sig själv lika mycket som en kan skämta med andra. Om att kommunicera såväl stora och allvarliga som små och vardagsnära frågor. Och att bjuda på sig själv och visa sina brister såväl som sina styrkor.

Att kommunicera lättsamma budskap är viktigt när en vill nå en bred målgrupp. Humor är ett av de bästa sätten att nå igenom bruset av budskap som pockar på målgruppens uppmärksamhet.
 
PROFESSIONELLA

En studentkår har ett viktigt uppdrag i att representera studenterna gentemot högskolan. I vissa sammanhang är det viktigare än något annat att vara smidig att ha att göra med, agera professionellt och ha en hög kunskapsnivå. En är förvisso kaxig, men har alltid bra argument och vet vad en pratar om. Detta är ett fundament för alla organisationer som vill vara trovärdiga på sikt, och så även för SöderS.

Vision

Visionen är ett strategiskt styrinstrument som kan användas kommunikativt externt men som framför allt syftar till att samla den interna organisationen – se till att alla arbetar i samma riktning.
Internt bör visionen användas för att inspirera och engagera SöderS befintliga medlemmar. Externt bör visionen användas för att understryka SöderS ledstjärna, alltså att möjliggöra förändring för studenterna. Detta för att nå kännedom och attrahera medlemmar till kåren.

SöderS vision

Att möjliggöra för alla Södertörns studenter att förändra sin verklighet.
 
Varför denna vision?

Att understrykamöjligheten att förändra sin verklighet går i linje med Södertörns högskolas studentrekryteringsstrategi och knyter an till drivkraften hos studenter som vill förändra sin verklighet. Till skillnad från andra kårer i Stockholm som pratar om exempelvis “inflytande”, ”medverkande” och ”utbildningsväsen i världsklass”, så understryker SöderS vision att vår värld är långt ifrån perfekt, och att studenterna på SöderS vill och kan förändra den.

Visionen lägger även fokus på studenterna, snarare än kåren. Kåren drivs och finns för studenter. Att möjliggöra för studenterna att förändra sin verklighet är det viktiga. Visionen understryker att SöderS främst ska prata om de en vill nå, inte om sig själva.

Det faktum att en vill förändra något är också mer provokativt än att bara ha inflytande över sin utbildning. SöderS ska vara mer utmanande och kaxiga. SöderS ska möjliggöra studenternas vilja till förändring, liten eller stor. Detta understryks av visionen.

Övergripande kommunikationsprinciper

De övergripande kommunikationsprinciperna är konkreta riktlinjer för SöderS kommunikation. De fungerar som en förlängning av plattformen och en checklista som säkerställa att det en kommunicerar verkligen når fram.

SöderS övergripande kommunikationsprinciper

  1. Vi pratar inte akademiska, utan förklarar alltid saker på enklast möjliga sätt.
  2. Hellre än att prata om oss själva, tar vi del i samhällsdebatter som redan pågår.
  3. Vi tar aldrig för givet att mottagaren har förkunskap om oss eller vårt arbete.
  4. Vi skildrar olika människor och perspektiv när vi kommunicerar, både i text och bild.

KÄLLOR

Södertörns högskola (2017). Högskolan 20 år. https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_firar_20_ar_1464614825808 (Hämtad 2018-06-12).
 
Södertörns högskola. Kommunikativ plattform för Södertörns högskola.
 
Ungdomsbarometern (2018). Ungdomsbarometern Livsstil, Konsumtion och Hållbarhet.
 
Universitetskanslersämbetet (2017). Studentinflytandet Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande.
 
Volontärbyrån (2016). Volontärbarometern.