Höjdpunkten: December

Oskar M Wiik
17 december 2018

Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. Här sammanställer studentkårens ordförande de viktigaste studentrelaterade besluten som fattats under veckan, ofta av förvaltningschef och rektor vid högskolan. För att begära ut fullständiga handlingar kan ni vända er till registrator vid högskolan och ange nedan nämnda diarienummer (dnr) för respektive beslut.

Här är 3 viktiga beslut som fattats under december:

1. En väg in i Södertörns högskola

Med ”En väg in” i Södertörns högskola som ledande direktiv ska ett nytt Infocenter slussa ärenden – inte studenterna. Infocenter blir den samlade vägen för kommunikation in, ut och inuti högskolan och kommer att ersätta den nuvarande receptionen, växel, MedieCenter, studentservice och utbildningsexpeditionerna.

Syftet med att inrätta ett infocenter görs i syfte att skapa ett mer likvärdigt och rättssäkert arbetssätt, en mer effektiv användning av högskolans resurser samt ett tydligare fokus på att ärendet snarare än individen vid behov slussas vidare.

Beslut angående inrättande av Infocenter vid Södertörns högskola, dnr 4540–1.1.2–2018

2. System för pedagogisk meritering

Södertörns högskola ska enligt mål och strategier för perioden 2015 - 2019 erbjuda bästa tänkbara undervisning samt nå målet ”Högsta kvalitet i alla utbildningar”.

Avsikten med systemet för pedagogisk meritering är att synliggöra pedagogisk kompetens, arbeta strukturerat med pedagogisk skicklighet och att stimulera och ge incitament till högskolans lärare till pedagogiskt utvecklingsarbete. Systemet ska respektera skillnader mellan vetenskapliga traditioner och lämna utrymme för olika pedagogiska arbetssätt. Avsikten är att anställda som antagits som meriterade eller excellenta lärare ska beredas möjlighet att verka för pedagogisk utveckling inom sitt fackområde.

Södertörns högskolas system för prövning av pedagogiska meriter har två skicklighetsnivåer; meriterad och excellent lärare. Den som har anställning som lärare vid högskolan (se högskolans anställningsordning) har möjlighet att söka prövning. Personen som söker ska ha en anställning vid högskolan som sträcker sig minst sex månader.

Ytterligare behörighet samt kriterier och indikatorer fastställs av Fakultetsnämnden. Prövning sker vid fasta ansökningsomgångar, ett tillfälle per år.

Beslut om inplacering på någon av de två meriteringsnivåerna fattas av Fakultetsnämnden. Ansökan behandlas av en meriteringskommitté. Efter prövning enligt nedan angiven ordning lämnar kommittén i ett skriftligt yttrande förslag till beslut till Fakultetsnämnden.

Under 2018 har studentkårens styrelseledamot (tidigare vice ordförande) Josefin Stern ingått som studenternas representant i meriteringskommittén.

Reviderat system för pedagogisk meritering, dnr 4248–1.1.2–2018

3. En stärkt studie- och karriärvägledning

Flera studenter har tidigare vittnat om en stundvis splittrad studie- och karriärvägledning. Detta, ska det nu bli ändring på. Tidigare i år fattades beslut om en ny samordning och en ny enhet under ledning av en enhetschef blir nu verklighet i början av 2019 när Kerstin Beckenius träder in som ny enhetschef vid studentavdelningen.

Läs mer i projektrapporten Organisation av studie- och karriärvägledning på Södertörns högskola, dnr 2397–1.1.2–2018.