SöderS Föreningsgasque

Välkommen på Föreningsgasque!

Gasque är ett studentikost ord för fest med sittning. Sittning är ett studentikost ord för middag. Studentikost är något som utmärker studenters livsstil och är i allmänhet uppsluppet och lättsamt (wikipedia 2022). Alltså vi ska ha en lättsam och uppsluppen fest med middag för alla föreningar som är anslutna till SöderS.

Och temat då? Jo, efter snart två år på distans vill SöderS bjuda in till ett sista zoom-möte innan det är dags att zoom out… Temat för kvällen är just zoom-möte, vi vill därför att ni kommer klädda som så ni brukade klä er under föregående års digitala möten. Vi vet alla att det har blivit en hel del möten med finskjortan upptill samt favorit mjukisarna och tofflorna nertill, kort och gott vill vi att ni kommer redo för ett sista zoom-möte fast denna gång i fysisk form.

När? 28 april, kl 18 till sent
Var? SöderS pub
Vad ingår? Middag (vegetarisk/vegansk), efterrätt, snacks och alkoholfri dryck (alkohol går att köpa i baren - speciell zoom-drink utlovas!)
Kostnad? GRATIS!
Vilka är välkomna? Alla som är eller har varit aktiva i en förening ansluten till SöderS under de senaste åren.
Vad kommer att hända? Förutom middag kommer vi att dela ut utmärkelser för årets eldsjäl, årets stjärnskott och årets förening med fokus på 2021.
Klädsel? Fri tolkning, men tänk gärna fint upptill och mjukisbrallan nedtill :)
Anmälan? Anmäl dig här! Senast den 24 april.
Medlemskap? För att komma på föreningsgasquen behöver du vara medlem i SöderS. Varje förening har dessutom möjlighet att bjuda med några alumner (tidigare föreningsaktiva) som inte behöver inneha medlemskap.
Uppdrag? Alla föreningar får i uppdrag att förbereda en programpunkt. Alltifrån en tyst skål till en gemensam lek. Ni bestämmer själva ambitionsnivån :)
Frågor? Maila info@soders.nu

___________________________________

Welcome to SöderS Föreningsgasque!

Gasque is a student-like word for party with sitting. Sitting is a student-like word for dinner. In this example, student-like is something that characterizes students' lifestyles and is generally hilarious and easy-going. So we will have an easy and cheerful party with dinner for all associations that are affiliated with SöderS.

And the theme then? Well, after almost two years at a distance, SöderS wants to invite you to one last zoom meeting before it's time to zoom out… The theme for the evening is zoom meeting, we therefore want you to dress as you used to dress during the previous years of digital meetings. We all know that there have been a lot of meetings with the fine shirt at the top and the favorite softies and slippers at the bottom, in short, we want you to get ready for one last zoom meeting, but this time in physical form.

When? April 28, 6 pm until late
Where? SöderS pub
What's included? Dinner (vegetarian / vegan), dessert, snacks and non-alcoholic drinks (alcohol can be bought at the bar - special zoom drink is promised!)
Cost? FREE!
Who are welcome? Everyone who is or has been active in an association affiliated with SöderS in recent years.
What will happen? In addition to dinner, we will hand out awards for this year's fiery soul, this year's shooting star and this year's association with a focus on 2021.
Dress? Free interpretation, but feel free to think nice at the top and the sweatpants at the bottom :)
Registration? Sign up here! No later than April 24.
Membership? To attend the 'föreningsgasque', you need to be a member of SöderS. Each association also has the opportunity to invite some alumni (formerly active members of the association) who do not need to be members.
Mission? All associations are given the task of preparing a program item. From a quiet cheers to a game. You decide the level of ambition :)
Questions? Email info@soders.nu

Datum:

28 april 2022

Tid:

18:00 - 23:00

Plats:

SöderS Pub (F-huset, plan 5)
Södertörns högskola

Pris:

Gratis