SöderS höstsammanträde 2021

Du som medlem i SöderS - Södertörns högskolas studentkår är välkommen till höstsammanträde den 29 november kl 15:00-17:00. Mötet äger rum i kårens lokaler (puben).

Höstsammanträdet är tillsammans med vårsammanträdet i maj SöderS viktigaste beslutande organ. Som medlem har du rösträtt och är alltså med och bestämmer om SöderS framtid. Du som medlem har möjlighet att skicka in motioner (alltså förslag på beslut) till höstsammanträdet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 22 november.

Här följer höstsammanträdets dagordning.

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fastställande av föredragningslista
4 Fråga om årsmötets beslutsförhet
5 Val av mötesledare
6 Val av mötessekreterare
7 Val av mötesjusterare tillika rösträknare
8 Fastställande av årsmötets arbetsordning
9 Behandling av inkomna motioner och propositioner
10 Fastställande av verksamhets- och revisionsberättelse
11 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
12 Mötets avslutande

Datum:

29 november 2021

Tid:

15-17

Plats:

Kårlokalen (puben), Alfred Nobels allé 9

Stad:

Flemingsberg, Huddinge

Pris:

Gratis