Vi hjälper dig.
SöderS arbetar aktivt med att vägleda och stötta studenter som upplever sig diskriminerade av lärare/studenter eller upplever sin utbildning vara orättssäker eller fel. Här finner du grunderna kring vårt arbetssätt och hur du kontaktar oss.

Det kan ibland te sig som att det ställs mycket krav på studenter och studiemiljön/atmosfären kan upplevas som oviss och svårtillgänglig. Det många studenter kanske inte vet är att ni även har rättigheter.

Södertörns högskola är en statlig myndighet som lyder under Sveriges regering. Vissa av de beslut som fattas av anställda vid högskolan innebär myndighetsutövning. Myndighetsutövning innebär att en myndighet fattar beslut gällande en enskild individ. I detta fall kan det exempelvis handla om ett betygsbeslut. Myndighetsutövning ska ske rättsäkert vilket innebär "förutsebarhet i rättsliga angelägenheter". För att rättsäkerhet ska anses råda ska det finnas klara regler som är publicerade och tillämpas lojalt och korrekt. Det innebär att du som student ska veta vad som förväntas av dig i en viss situation, till exempel hur du examineras i en kurs och påföljden om du inte genomför ett examinerande moment.

Här är kurs- och utbildningsplanen ett tydligt exempel på hur rättssäkerheten för dig som student kan stärkas. Kursplanen innehåller föreskrifter om hur du bland annat avses att examineras. Dessa föreskrifter har samma bäring som lagar och förordningar och är bindande. Tillämpas då dessa föreskrifter lojalt, korrekt och är publicerade (i form av pappers- eller elektronisk kopia) kan rättsäkerheten anses stark och godtyckligt förvarande undvikas. Regler som är bindande ska således ej förekomma i kursmanualer eller liknande dokument.

Under din studietid har du också rätt till att inte kränkas eller missgynnas. Du har rätt att tycka, känna och uttrycka dig som du själv önskar. Vidare har du även rätt till en god arbetsmiljö vilket i sig är en bidragande faktor till bra lärande. Styrkan sitter följaktligen i kunskap och vetskap om sina rättigheter under studietiden. När det väl har påvisats och etablerats kan vi bygga en bättre högskola och sedermera ett bättre samhälle.