Här påverkar vi högskolan

Beslut som fattas på Södertörns högskola går genom beredande och/eller beslutande organ. Ett beredande organ bereder förslag till beslut, exempelvis kurs- och utbildningsplaner. De beslutande organen tar de faktiska besluten.

De råd som behandlar frågor som rör hela högskolan kallas för centrala organ. Här ingår exempelvis Fakultetsnämnden och Disciplinnämnden.

Under Fakultetsnämnden är institutionsnämnderna. Högskolans kurser och utbildningar är uppdelade i institutioner vilka alla har en varsin nämnd där frågor som rör alla kurser och utbildningar inom den institutionen behandlas.

Varje institutionsnämnd inbegriper i sin tur alla de ämnes-och programråd som är relevanta för den institutionen. Ämnes- och programråden är ofta både beredande och beslutande. De bereder exempelvis utbildnings- och kursplaner, och fattar beslut om till exempel litteraturlistor.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden eller dess utskott tar beslut om frågor som rör hela högskolan, det kan till exempel handla om det slutgiltiga beslutet om utbildningsplaner eller att anta doktorander till forskarutbildning. Som studentrepresentant är det bland annat viktigt att vara uppmärksam på utbildningsplanernas tillgänglighet och tydlighet, samt att studietakten ligger på en rimlig nivå.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden är den nämnd som beslutar om disciplinära åtgärder och hur högskolan ska ta ställning till dem. Som studentrepresentant har du här rätt till att delta i beslutsfattandet och därmed påverka de disciplinära åtgärder högskolan väljer att ta.

Södertörns högskolas disciplinnämnd består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot (jurist som är eller har varit ordinarie domare), en företrädare för lärarna och har två platser för studentrepresentanter.

Institutionsnämnd

Institutionsnämnderna har det yttersta ansvaret för utbildning och forskning inom institutionerna. Nämnden tar beslut om institutionens övergripande riktning genom att fastställa verksamhetsplan. Institutionsnämnden tar även beslut om kursplaner.

Som studentrepresentant är det viktigt att vara uppmärksam på kursplanernas tillgänglighet och tydlighet, samt att studietakten ligger på en rimlig nivå.

Ämnes- och programråd

Läser du kurser inom ett specifikt ämne är det en ämnesråd du kommer sitta i, och du som studerar ett program har möjligheten att sitta i ett programråd. Ett program består dock ofta av en samling ämnen och därför har du självklart möjlighet att även sitta i ämnesrådet för det ämne du för studerar. Ämnen och program bedriver utbildning utifrån de resurser som de har blivit tilldelade. Ämnes- och programråden tar ofta själva beslut om kurslitteratur. De bereder även kurs- och utbildningsplaner för beslut i institutionsnämnden och Fakultetsnämnden eller dess utskott. Som studentrepresentant är det viktigt att ha nära kontakt med studenterna inom sitt ämne eller program. De förslag som bereds eller beslutas om i ämnes- och programråd behöver ha god förankring hos studenterna.

Både lärarutbildningarna och polisutbildningen har egna styrgrupper och råd där de övergripande besluten kring utbildningarna tas. Dessa utbildningar tar själva beslut om sina kurs- och utbildningsplaner i programråd och så kallade kursplanenämnder. De förslag som bereds eller beslutas om i programråd, kursplanenämnder, råd eller styrgrupper behöver även de ha god förankring hos studenterna.

Andra råd och organ

På högskolan finns flera andra organ som präglar högskolan i stort. Exempelvis frågor rörande pedagogisk utveckling, likabehandling, arbetsmiljö, rekrytering och samverkan. även dessa har plats för studentrepresentanter och genom kontakt med SöderS ansvariga kan vi tillsammans sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt företräda samtliga av högskolans studenter.

Studentrepresentanter inom dessa organ behöver ha viss kunskap inom organets arbetsområde, vilket går att få i samband med visat intresse. 

Att vara studentrepresentant