Intyg för studiefrämjande engagemang.

SöderS och föreningar vid Södertörns högskola har en viktig funktion för studentlivet och engagemanget vid högskolan. Högskolan vill därför premiera de studenter som har viktiga befattningar inom studentkåren med dess medlemsföreningar. Därför ger vissa studentaktiviteter vid högskolan extra poäng när du som student söker utbytesstudier. Varje student kan ges max 30 poäng under sin studieperiod.

Meriter och poängsystem

Ledarposition 15 poäng

Detta ges till de som innehaft en ledande position såsom språkrör, ordförande eller chefredaktör. Även sekreterare, kassör eller liknande med större ansvar kan räknas hit på ansvariges yrkande, förutsatt att föreningen är tillräckligt stor/aktiv.

Aktivt engagemang 7,5 poäng

Ges till alla som har haft en post inom föreningen (om en varit engagerad i mer än 8 timmar per termin). Ges även till studentrepresentanter, ordinarie såväl som suppleanter, och faddrar till utbytesstudenter.

Kortare uppdrag 3,5 poäng

Engagemang utfört under en kortare period, expempelvis i form av projektgrupper, faddrar, mässvärdar eller tentavakt. Kortare uppdrag definieras utifrån en sammanlagd tid runt 8 timmar för utfört arbete.


Begäran om intyg

Ansvarig inom enskild förening eller verksamhet är ansvarig att säkerställa att uppgifter inlämnade till SöderS är korrekta - att studenten varit aktiv inom det område som studenten begär poäng för. När all information nått SöderS ges ett intyg av SöderS som distribueras via ansvarig i förening.

Begäran om intyg

Om studenten