Höstsammanträdet 2022

Årsmötets höstsammanträde är nu avslutat och flera viktiga beslut har fattats för en starkare studentkår.

Höstsammanträdet ägde rum hos SöderS den 29 november 2022. Till mötesledare valdes Sofia Holmdahl som till vardags är förbundsordförande för SSCO - Stockholms studentkårer. Utöver de dechargärenden som höstsammanträdet ska behandla tog medlemmarna även ställning till en proposition, två motioner samt fyllnadsval till styrelse och valberedning för resterande del av verksamhetsåret.

Nedan finner du en sammanfattning av årsmötet och beslut som klubbades av medlemmarna.

Fokus på hållbarhet i studentkårens samarbeten

Genom motion från Josefine Öhman, Jo Alfredsson och Johanna Tappert beslutade årsmötet att uppdra SöderS att ställa tydligare krav på ekonomisk och ekologisk hållbarhet för studenter gentemot företag och organisationer som erbjuder student- och medlemsrabatter. Det ska bland annat handla om att främja fortlöpande rabatter och minska passa på-erbjudanden som oftare endast uppmuntrar till konsumtion.

Polisutbildningen får formellt en ny förening

Tidigare under hösten beslutade styrelsen om interimistiskt medlemskap för Polisutbildningens aktivitetskommitté Södertörn (PakS). För att bli en fullvärdig medlemsförening under studentkåren krävs att årsmötet säger sitt. Medlemmarna beslutade att godkänna ansökan om föreningsmedlemskap från PakS vilket nu öppnar upp för dem att bland annat ansöka om projektstöd från studentkåren.

Ansvarsfrihet för förvaltning av studentkårens verksamhet

Efter redogörelse av 2021/22 års verksamhet från Adam Maquard (vice ordförande 2021/22) och ekonomi från generalsekreterare Malin Helldorff följde årsmötet revisorernas rekommendation att bevilja föregående års styrelse ansvarsfrihet. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2021/22 finner du på soders.nu/dokument.

Ny ledning för Södertörns högskolas studentkår

Den 1 januari tillträder Sandra Duru, nuvarande tillförordnad vice ordförande, som ordförande för SöderS. Till vice ordförande valdes Marianne-Sara Banda som bland annat sitter som ledamot i institutionsnämnden för Naturvetenskap, miljö och teknik (NMT). Duru studerar internationell migration och etniska relationer och Banda studerar miljö- och utvecklingsprogrammet på Södertörns högskola.

Den nya styrelsen, med nyvalda och sittande ledamöter tillträder officiellt 1 januari 2023 och kommer att se ut som följande:

Presidium

  • Marianne-Sara Banda, vice ordförande
  • Sandra Duru, ordförande

Ledamöter

  • Wassi Azizi (sittande), internationell migration och etniska relationer
  • Pelin Boyaci (sittande), förskollärarutbildning
  • Emma Ekelund Molander (nyval), personalvetarprogrammet
  • Anton Eriksson (sittande), logistik och ekonomi
  • Matilda Henriksson (nyval), polisutbildningen
  • Fabian Högberg (sittande), utveckling och internationellt samarbete
  • Tilda Nyström (nyval), personalvetarprogrammet
Malin Helldorff & Sofia Holmdahl
Nathalie Silfverberg
Adam Maquard
Josefine Öhman
Delar av SöderS tillträdande och avgående ledamöter
Styrelse för Södertörns förenade ekonomer 2023 är nu vald