Höstsammanträdet 2023 är avslutat

Till den 23 november 2023 kallades medlemmar och förtroendevalda till terminens årsmöte; höstsammanträdet.

Årsmötet leddes av Viktorija Pešić, ordförande för SSCO - Stockholms studentkårer. Här sammanfattar vi de beslut som medlemmarna fattade under eftermiddagen.

Julia Runnelid ny ledamot i SöderS styrelse

Styrelsen ska för verksamhetsåret 2023/24 bestå av ordförande, två vice ordförande samt fem ledamöter. Under hösten har två styrelseledamöter valt att entlediga sig från sina ledamotsuppdrag vilket medfört att valberedningen utlyste kandidater till fyllnadsval. Till ny ledamot valdes Julia Runnelid, student på programmet Utveckling och internationellt samarbete och tidigare ordförande för ESN Södertörn. Den sista platsen lämnades vakant.

Tre nya medlemsföreningar

Under hösten har styrelsen beviljat tre föreningar interimistiskt medlemskap i studentkåren och årsmötet har nu formellt bekräftat de nya medlemsföreningarna. De nya föreningarna har status som intresseförening inom SöderS och är:

  • Muslimska studenter vid Södertörns högskola (MSSH)
  • Södertörns Kreatörer (SÖK)
  • VariianS

Vi har redan sett ett otroligt engagemang inom föreningarna och är otroligt nyfikna på vad de ska åstadkomma härnäst.

Ansvarsfrihet för föregående års styrelse

Under årsmötet behandlade medlemmarna verksamhetsberättelsen för 2022/23 och fastställde resultat- och balansräkning för samma period. Medlemmarna följde revisorernas rekommendation att bevilja föregående års styrelse ansvarsfrihet. Om du vill ta del av verksamhetsberättelse och årsbokslut finner du dessa här

Uppdatering av studentkårens stadgar

I andra läsningen beslutade medlemmarna om styrelsens föreslagna ändringar i stadgan vilket innebär att de nu har trätt i kraft. Antalet vice ordförande i studentkårens styrelse är därmed satt till en eller två och tidsramarna för propositionsutskick och motionsstopp inför årsmöten fastställda till tre respektive två veckor innan årsmötet.

SöderS Vintersittning 2023