Var med att stärka förutsättningarna för studier i Stockholm.

Kandidera till uppdrag inom SSSB!

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO 1958 och är idag Sveriges största studentbostadsaktör med ca 8 000 lägenheter och rum i Stockholm. SSSB äger, förvaltar och bygger studentbostäder.

Styrelsens uppgift är att leda SSSB:s verksamhet genom strategiska beslut och styra verksamhetens inriktning. Styrelsen ansvarar också för att organisationen sköts på ett korrekt sätt och att lagar och regler följs. Läs mer om SSSBs organisation här →

Styrelse och revisorer för SSSB väljs av studentkårerna på SSCOs kongress i november varje år. Styrelsen ska bestå av företrädare för studenterna och byggbranschen. I styrelsen finns också facklig företrädare för SSSBs anställda.

Kongressen äger i år rum den 15 november och sista dag för att inkomma med kandidatur till SSCOs valberedning är den 1 oktober.

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om respektive uppdrag.

SSSB Styrelseledamot

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2025-12-31 (2 år) | Arvoderat

Styrelsen sammanträder sju gånger (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger) per verksamhetsår. Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Det är förväntat att både ledamöter och suppleanter deltar aktivt vid mötena.

SSSB Styrelsesuppleant

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2025-12-31 (2 år) | Arvoderat

Styrelsen sammanträder sju gånger (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger) per verksamhetsår. Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Det är förväntat att både ledamöter och suppleanter deltar aktivt vid mötena.

SSSB Sakrevisor och sakrevisorssuppleant

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31 (1 år)

Sakrevisorn granskar att SSSB:s verksamhet överensstämmer med SSSB:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför höstsammanträdet och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt.

Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisorns bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete.

Campusdagen 2023