Medlemmarnas beslut under vårsammanträdet 2024

Verksamhetens inriktning och studentpolitisk fokusfråga 2024/25

Den nya verksamhetsplanen Ett SöderS, ett campus, en studenstad träder i kraft vid verksamhetsårsskiftet den 1 juli och innehåller följande delar:

  • En bra utbildning för och av studenter
  • En givande studietid där varje student inkluderas
  • SöderS verksamheter
  • En stark studentkår som varje medlem påverkar

Samtliga verksamhetsmål präglas av ett utvecklingsarbete av studentkårens stödfunktioner för föreningar, studenter, medlemmar och verksamheter såväl som samarbeten och synergi dem emellan. Verksamhetsmålen utgår ifrån SöderS syfte som regleras i stadgarna.

Den nya studentpolitiska fokusfrågan, Studentstaden Flemingsberg, lägger stor vikt på samarbete med studentkårerna på Campus Flemingsberg, arbetslivsanknytning mellan studenterna och närområdet och studentinflytande i stadsutvecklingen på kommunal och regional nivå.

För att stärka studentrösterna vid Södertörns högskola beslutade även årsmötet att SöderS åter ska ansöka om medlemskap i Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Ekonomi och medlemsavgift 2024/25

SöderS budgeterar för en utökning av de ekonomiska resurserna för det kommande verksamhetsåret, framför allt vad gäller bidrag och intäkter från samarbeten. Budgeten prognostiserar ett nollresultat med planerade utökade kostnader för organisationskostnader, studentrepresentation och medlemskap i SFS.

Årsmötet beslutade att behålla nuvarande nivåer på medlemsavgifterna vilket innebär följande avgifter för verksamhetsåret 2024/25:

  • Medlemskap för en termin: 125 kronor
  • Medlemskap för två terminer: 240 kronor
  • Medlemskap för tio terminer: 500 kronor
  • Stödmedlemskap en termin: 400 kronor

Nytt föreningsbidrag för säkerhetsstärkande insatser

Genom en motion inskickad av Södertörns Kreatörer (SÖK), Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) och SöderS Pub beslutade årsmötet om införandet av ett nytt föreningsbidrag. Det nya bidraget ska stärka studentföreningarnas säkerhetsarbete och ska kunna täcka kostnader för bland annat HLR-utbildningar och ordningsvakter vid event.

Ny medlemsförening

Styrelsen beslutade i mars 2024 om interimistiskt medlemskap för studentföreningen Södertörn Solidaritet. Södertörn Solidaritet är en förening för studenter vid Södertörns högskola som med grund i antirasism och antikolonialism verkar för att samla studenter och personal vid Södertörns högskola för kunskapsbildande samtal och aktiviteter.

Styrelsen beslutade i mars 2024 om interimistiskt medlemskap för studentföreningen och på årsmötet beviljade medlemmarna Södertörn Solidaritet fullständigt medlemskap i studentkåren.

Förtroendevalda 2024/25

Vice ordförande

Liam Andersson
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan

Ordförande

Julia Runnelid
Utveckling och internationellt samarbete

Vice ordförande

Sini Nurminen
Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling

Styrelseledamöter

Frida Hanslep Kellén
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet med inriktning mot etnologi

Stefie Mayazi
Medier, engelska och globalisering

Gloria Kakembo
Socionomprogrammet med storstadsprofil

Zhanna Zozulyak
Journalistik med samtidsstudier med inriktning mot statsvetenskap

Evangelia Eriksson Chatzigeorgiadou
Entreprenörskap, innovation och marknad

Alexandra Bokström Niflis
Kommunikatörsprogrammet

Valberedning

Wilma Holgersson
Logistik och ekonomi

Love Andersson
Journalistik och digitala medier

Rokyah Ghadanfari
Internationell migration och etniska relationer med inriktning sociologi

Verksamhetsrevisor

Jakob Amnér
Fd ordförande och alumn från journalistik med samhällsstudier inriktning statsvetenskap

Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Deborah Harbrecht som huvudansvarig

Ordförandes inledningstal på vårsammanträdet 2024