Tentamen, tillgänglighet & trakasserier

SöderS släpper ny rapport om studenternas arbetsmiljö vid Södertörns högskola.

SöderS är Södertörns högskolas studentkår. SöderS arbetar kontinuerligt med att bevaka studenternas intressen och driva frågor i syfte att förbättra studiesituationen på högskolan.

Som en del av detta arbete genomförde SöderS en enkätundersökning om studenternas arbetsmiljö under våren 2023. Enkäten undersöker utvalda studierelaterade aspekter och tillgängligheten till olika resurser, samt hur dessa olika faktorer påverkar studenternas arbetsmiljö och mående under studietiden.

Studenters arbetsmiljö utgörs av de fysiska och psykosociala förhållanden som har betydelse för hur de mår och fungerar i sin studiesituation. Arbetsmiljön kan påverka alltifrån trivsel, studiemotivation och prestationsförmåga till studenternas fysiska och psykiska hälsa. En god arbetsmiljö är således avgörande för att ge studenterna goda förutsättningar att klara av sina studier och för att de ska kunna må bra under studietiden. Genom att undersöka studenternas arbetsmiljö kan SöderS och högskolan få en bredare förståelse för studenternas arbetsmiljö och hur olika aspekter påverkar deras välmående.

Denna rapport är en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen om studenters arbetsmiljö vid Södertörns högskola som SöderS genomförde under våren 2023. Resultaten som presenteras i denna rapport är inte representativa för hela studentpopulationen på Södertörns högskola utan kan endast ge en indikation om vilka eventuella styrkor och svagheter i studenters arbetsmiljö som finns och som bör undersökas vidare.

Tentamen, tillgänglighet & trakasserier

Rapport om studenters arbetsmiljö vid Södertörns högskola 2023

Beställ rapporten i fysiskt format

Om du önskar en fysisk version av rapporten "Tentamen, tillgänglighet & trakasserier" kan du beställa det här

Studentinformation under vinterledigheterna