Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande

Ordförande sammankallar till möten, har en god helhetsbild av vad som händer i föreningen och har en ledarroll i styrelsen. Den anses vanligtvis ha huvudansvar för styrelsens arbete. Ofta är den firmatecknare tillsammans med kassören. Att teckna firma innebär rätten att skriva avtal och kontrakt. En vanlig uppgift är även att planera årsmötet och att se över att beslut som årsmötet fattar blir genomförda.

Vice ordförande

Vice ordförande kan dela ansvar med ordförande och står framförallt redo att kliva in om ordinarie ordförande inte kan närvara. Vice ordförande blir också ‘tillförordnad ordförande’ om ordinarie ordförande behöver avsluta sitt uppdrag i förtid. Det händer sällan, så därför bör vice ordförande ha eget ansvarsområde med egna uppgifter.

Kassör

Kassören har ansvar för administrationen av föreningens ekonomi. Detta är ett stort ansvar med flera löpande uppgifter. Det innebär att ta fram budget till årsmötet att besluta om, se till att den följs, ordna och se över betalningar, ersättning till de som gör utlägg, bokföra allt och sammanfatta det i ett bokslut som presenteras på årsmötet.

Läs mer här

Sekreterare

Sekreterare har ett administrativt ansvar. För protokoll (anteckningar) vid styrelsemöten, kan ha hand om struktur och ordning i digitala arkiv. Den har ofta ansvar att skriva verksamhetsberättelsen, sammanfattningen av föreningens verksamhet under året, som presenteras på årsmötet. Den ser till att viktiga handlingar och protokoll sparas på ett hållbart sätt. 

Styrelseledamot

Ledamot är ett ord för en person i en styrelse. Alla som väljs in i en styrelse är ledamöter men alla behöver inte ha ett särskilt uppdrag, såsom sekreterare, ordförande eller kassör. Då används ordet ledamot eller styrelseledamot.

I föreningens stadgar kan det definieras fler roller än dessa ovan nämnda. Ofta är de tilldelade de övriga ledamöterna. I en studentförenings fall kan detta vara t.ex. eventansvarig, kommunikationsansvarig, eller liknande.

Suppleant

Suppleanter är invalda ersättare till ordinarie ledamöter. Om en ledamot är sjuk så hoppar suppleanten in. Suppleanter har ingen rösträtt inom styrelsen om de inte är tjänstgörande för en frånvarande ledamot men har i regel närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten. 

Det kan vara nyttigt att suppleanter deltar på styrelsemöten även om behov inte finns, för att få kunskap om vad som är på gång. Ofta kan rollen väljas till de som är nyfikna på styrelsearbete men inte ännu känner sig helt redo.

Revisorer

Verksamhetsrevisor

En verksamhetsrevisor är en av årsmötet förtroendevald person som utvärderar och granskar vad styrelsen gör. Den förväntas lämna en kort rapport på nästa årsmöte om hur styrelsen skött sitt uppdrag.

Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor är en skyddad yrkestitel med kvalificerad kunskap som arbetar på en revisionsbyrå. De som omsätter 3 mkr krävs av lag att anlita en godkänd eller auktoriserad revisor för årlig granskning. Studentföreningar kommer normalt sett inte i närheten av de nivåerna.

Valberedning

Ledamot

Valberedningen har i uppdrag av årsmötet att bereda förslag på nästa års styrelse. De utvärderar föreningens behov, intervjuar kandidater och kommer i lämplig tid in med ett fullständigt förslag till årsmötets handlingar. Ledamot i valberedningen deltar i valberedningens arbete.

Sammankallande

Den som väljs till rollen som sammankallande är även ledamot i valberedning likt ovan. Utöver det allmänna valberedningsarbetet har personen ansvar för att kalla valberedningen till möten och leda arbetet.

Årsrapportering