Härmed kallas studentkårens medlemmar till höstens årsmöte.

23 november 2023

Tid och plats

Höstsammanträdet äger rum den 23 november 2023 från klockan 17.00 hos SöderS i F-huset på plan 5.

Handlingar

Årsmötet ska på höstsammanträdet fatta beslut om studentkårens verksamhet och ekonomi, ansvarsfrihet och inkomna förslag från styrelse eller medlemmarna.

Lämna förslag till årsmötet!

Förslag till årsmötet från medlemmarna kallas för motioner - och en sådan kan du skicka in! Sista dag att inkomma med förslag till årsmötet är den 16 november!

Tidslinje

för Höstsammanträdet 2023

26 oktober

Kallelse skickas ut

SöderS kallar samtliga medlemmar och förtroendevalda till årsmötet den 23 november 2023 klockan 17.00 hos SöderS.

9 november

Propositioner offentliggörs

Styrelsens förslag kallas propositioner och ska offentliggöras för medlemmarna två veckor innan årsmötet.

Kandidatursstopp

Sista dag att nominera och kandidera till utlysta förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2023/24

16 november

Motionsstopp

Sista dag att inkomma med förslag för höstsammanträdet att behandla.

Handlingar skickas ut

En vecka innan årsmötet skickas samtliga handlingar ut till medlemmarna.

Handlingar

till Höstsammanträdet 2023

Anmäl dig till årsmötet!

Anmälan till årsmötet är inte obligatorisk men underlättar för oss i planering av bland annat lokal och mat.

SöderS årsmöte

SöderS är en ideell förening vilket betyder att det är medlemmarna som har makten över oss. SöderS har två årsmöten, höst- och vårsammanträdet, dit medlemmarna kallas för att fatta beslut om vår ekonomi, verksamhet och förtroendevalda. Som studentkår regleras medlemmarnas inflytande över organisationen även genom högskolelag och studentkårsförordning.

Om vårsammanträdet

Vid vårsammanträdet tas beslut rörande det kommande verksamhetsåret. Vid vårsammanträdet ska beslut om verksamhetsplan, ekonomiska ramar och organisationsplan antas. Vid vårsammanträdet ska val till förtroendeuppdrag genomföras. Vårsammanträdet ska äga rum i maj varje år efter beslut av styrelsen.

Vid varje vårsammanträde ska följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om årsmötets beslutsförhet
 5. Val av mötesledare
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av mötesjusterare tillika rösträknare
 8. Fastställande av årsmötets arbetsordning
 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av valberedning
 12. Val av verksamhetsrevisor och auktoriserad revisor
 13. Fastställande av styrelsens storlek
 14. Val av styrelse
 15. Mötets avslutande

Om höstsammanträdet

Vid höstsammanträdet tas beslut rörande det gångna verksamhetsåret. Höstsammanträdet ska äga rum i november varje år efter beslut av styrelsen.

Vid varje höstsammanträde ska följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om årsmötets beslutsförhet
 5. Val av mötesledare
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av mötesjusterare tillika rösträknare
 8. Fastställande av årsmötets arbetsordning
 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 10. Fastställande av verksamhets- och revisionsberättelse
 11. Frågaomstyrelsensansvarsfrihet
 12. Mötets avslutande