SöderS Årsmöte

SöderS är en ideell förening vilket betyder att det är medlemmarna som har makten över oss. SöderS har två årsmöten, höst- och vårsammanträdet, dit medlemmarna kallas för att fatta beslut om vår ekonomi, verksamhet och förtroendevalda.

Då SöderS är en studentkår regleras vårt årsmöte också genom Studentkårsförordning.

Höstsammanträdet 2022

Den 29 november 2022 från klockan 15.00

Kallade

Till årsmötet kallas samtliga medlemmar och förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår. Under årsmötet är det bara medlemmar som har rösträtt.

Tid och plats

Höstsammanträdet äger rum den 29 november från klockan 15.00 hos SöderS i SöderS Pub. Mötet planeras hålla på i tre timmar men det kan komma att ändras. Efter mötet kommer puben att vara öppen för de som vill hänga efter årsmötet.

Viktiga datum

1 november: Kallelse skickas ut till medlemmarna
15 november: Styrelsens propositioner offentliggörs
22 november: Samtliga handlingar skickas ut
29 november: Årsmöte!

Kandidera!

Med anledning av förändringar i styrelsen och bordlagda beslut finns det nu en hel del uppdrag att söka! Läs mer genom att klicka på länkarna!

Valberedning

Ledamot

Vice ordförande

Ordförande 

Anmäl dig till årsmötet!

Anmälan till årsmötet är inte obligatorisk men underlättar för oss i planering av bland annat lokal och mat.

Kandidera & nominera!

Till årsmötet ska fyllnadsval till styrelsen och till valberedningen ske och här kan du snabbt och smidigt kandidera eller nominera en student till förtroendeuppdrag inom studentkåren! Information om uppdragen finner du här.

Välj fil Ändra
Din motiveringstext/personliga brev ska innehålla en kortare redogörelse för varför du söker och varför du lämpar dig för uppdraget.

Om vårsammanträdet

Vid vårsammanträdet tas beslut rörande det kommande verksamhetsåret. Vid vårsammanträdet ska beslut om verksamhetsplan, ekonomiska ramar och organisationsplan antas. Vid vårsammanträdet ska val till förtroendeuppdrag genomföras. Vårsammanträdet ska äga rum i maj varje år efter beslut av styrelsen.

Vid varje vårsammanträde ska följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om årsmötets beslutsförhet
 5. Val av mötesledare
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av mötesjusterare tillika rösträknare
 8. Fastställande av årsmötets arbetsordning
 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av valberedning
 12. Val av verksamhetsrevisor och auktoriserad revisor
 13. Fastställande av styrelsens storlek
 14. Val av styrelse
 15. Mötets avslutande

Om höstsammanträdet

Vid höstsammanträdet tas beslut rörande det gångna verksamhetsåret. Höstsammanträdet ska äga rum i november varje år efter beslut av styrelsen.

Vid varje höstsammanträde ska följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om årsmötets beslutsförhet
 5. Val av mötesledare
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av mötesjusterare tillika rösträknare
 8. Fastställande av årsmötets arbetsordning
 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 10. Fastställande av verksamhets- och revisionsberättelse
 11. Frågaomstyrelsensansvarsfrihet
 12. Mötets avslutande