SöderS årsmöte

Vårsammanträdet 2023

SöderS är en ideell förening vilket betyder att det är medlemmarna som har makten över oss. SöderS har två årsmöten, höst- och vårsammanträdet, dit medlemmarna kallas för att fatta beslut om vår ekonomi, verksamhet och förtroendevalda. Som studentkår regleras medlemmarnas inflytande över organisationen även genom högskolelag och studentkårsförordning.

Vårsammanträdet äger rum den 23 maj 2023.

Handlingar

Årsmötet ska på vårsammanträdet fatta beslut om verksamhet, ekonomi och medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret samt utse studentkårens styrelse, revisorer och valberedning.

Tid och plats

Vårsammanträdet äger rum den 23 maj 2023 från klockan 17.00 i MA648. Efter mötet kommer puben att vara öppen för de som vill hänga efter årsmötet.

Lämna förslag till årsmötet!

Förslag till årsmötet från medlemmarna kallas för motioner - och en sådan kan du skicka in! På upptakten den 11 maj kan du också få stöd i formulerandet. Kom ihåg att skicka in ditt förslag senast 16 maj 2023.

25 april

Kallelse skickas ut

SöderS kallar samtliga medlemmar och förtroendevalda till årsmötet den 23 maj 2023 klockan 17.00 i sal MA648.

9 maj

Propositioner offentliggörs

Styrelsens förslag kallas propositioner och ska offentliggöras för medlemmarna två veckor innan årsmötet.

11 maj
12.00 - 15.00
SöderS (F-huset plan 5)

Upptakt - Popcorn, politik och påverkan

Den 11 maj blir det en festlig upptakt inför årsmötet. Du kommer att få möjlighet att hänga med styrelsen och ställa frågor om årsmötet och deras förslag. Du kan även få hjälp med att formulera egna förslag till årsmötet.

16 maj

Handlingar skickas ut

En vecka innan årsmötet skickas samtliga handlingar ut till medlemmarna.

Anmäl dig till årsmötet!

Anmälan till årsmötet är inte obligatorisk men underlättar för oss i planering av bland annat lokal och mat.

Om vårsammanträdet

Vid vårsammanträdet tas beslut rörande det kommande verksamhetsåret. Vid vårsammanträdet ska beslut om verksamhetsplan, ekonomiska ramar och organisationsplan antas. Vid vårsammanträdet ska val till förtroendeuppdrag genomföras. Vårsammanträdet ska äga rum i maj varje år efter beslut av styrelsen.

Vid varje vårsammanträde ska följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om årsmötets beslutsförhet
 5. Val av mötesledare
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av mötesjusterare tillika rösträknare
 8. Fastställande av årsmötets arbetsordning
 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av valberedning
 12. Val av verksamhetsrevisor och auktoriserad revisor
 13. Fastställande av styrelsens storlek
 14. Val av styrelse
 15. Mötets avslutande

Om höstsammanträdet

Vid höstsammanträdet tas beslut rörande det gångna verksamhetsåret. Höstsammanträdet ska äga rum i november varje år efter beslut av styrelsen.

Vid varje höstsammanträde ska följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om årsmötets beslutsförhet
 5. Val av mötesledare
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av mötesjusterare tillika rösträknare
 8. Fastställande av årsmötets arbetsordning
 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 10. Fastställande av verksamhets- och revisionsberättelse
 11. Frågaomstyrelsensansvarsfrihet
 12. Mötets avslutande