Studenträtt & likabehandling

SöderS erbjuder stöd och rådgivning för studenter vid Södertörns högskola som upplever studierelaterade problem.

Det kan exempelvis vara problem som rör examination, tillgänglighet och arbetsmiljö, om du har blivit anmäld till disciplinnämnden, har blivit illa behandlad eller på annat sätt hamnat i en jobbig situation.

Student- och doktorandombuden har ingen anmälningplikt och för aldrig vidare information om inte studenten vill det. Du kan också vara anonym i kontakten med våra ombud.

Vi kan

 • Ge information om dina rättigheter och skyldigheter som student.
 • Ge dig stöd och rådgivning vid studierelaterade problem och hjälpa dig att kontakta högskolan.
 • Vara en medlande och oberoende part vid eventuella konflikter eller missförstånd mellan studenter och anställda på högskolan.
 • Ge dig information och vägledning om hur du går vidare ifall du misstänker att högskolan har brutit mot någon regel, eller upplever att du har blivit utsatt för diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling.
 • Ge högskolan rekommendationer om förbättringar och uppmärksamma brister.

Vi kan inte

 • Bestämma i ärenden.
 • Upprätta en anmälan åt studenter.
 • Hjälpa studenter skriva individuella dokument såsom begäran om omprövning, överklagan eller anmälningar.
 • Uttala oss om examinatorns bedömningar och betygsbeslut. Däremot kan vi ge dig råd om hur du går tillväga om du är missnöjd.

Kontakt

För att få hjälp, stöd eller vägledning, rapportera ditt ärende genom att fylla i formuläret nedan.

Om dig
För att kunna återkoppla och hjälpa dig i ditt ärende behöver vi kontaktuppgifter till dig. När vi avslutar ett ärende anonymiseras all data.
Om ditt ärende
Klicka i vilken institution du tillhör och vad ärendet gäller. Beskriv sedan kortfattat din frågeställning eller vad du önskar få stöd i.

Information om klagomålsinstanser

Hur högskolan hanterar klagomål

Under din studietid är det viktigt att du känner dig trygg, har en god studiemiljö och kan fokusera på ditt lärande. Om du skulle stöta på problem under dina studier kan du framföra ett klagomål till högskolan. Högskolan arbetar utifrån något som kallas klagomålstrappan som innebär att du i första hand ska vända dig till din kursansvarig lärare om du vill rapportera något. Du kan läsa mer om hur högskolan arbetar här. Om du behöver hjälp med vem du ska kontakta kan du alltid vända dig till student- och doktorandombuden.

Högskolan har en skyldighet att utreda alla typer av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Om du har blivit utsatt kan du vända dig till en medarbetare vid högskolan för att få hjälp. Det finns inga specifika krav på hur en formell anmälan ska vara utformad. Du kan kontakta en anställd som du känner förtroende till för att göra en anmälan via både mail och telefon.

För information om högskolans rutiner och åtgärder vid diskriminering och annan kränkande särbehandling, se Rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för studenter vid Södertörns högskola.

Diskrimineringsombudsmannen

Du kan även anmäla diskriminering till diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en opartisk myndighet som har i uppdrag att motverka diskriminering. Hit kan du vända dig om du upplever diskriminering utifrån någon av diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsindentitet och könsuttryck
 • Ålder
 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Etnisk tillhörighet
 • Funktionsnedsättning

Till DO kan du även vända dig om högskolan brister i att arbeta förebyggande mot diskriminering och om du upplever repressalier. Klicka här för att anmäla ärende kring diskriminering hos DO.

Universitetskanslersämbetet

Om klagomålet handlar om att en lärare eller annan personal på högskolan har brutit mot någon regel, kan du vända dig till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ är en tillsynsmyndighet som har i uppgift att granska lärosäten i Sverige och se till så att de sköter sitt uppdrag som utbildningsanordnare och myndighet. På UKÄs hemsida kan du läsa mer om  hur du gör för att lämna in en så kallad tillsynsanmälan mot högskolan.

Kontaktuppgifter till högskolan

För information om Studenthälsan och kontaktuppgifter till de insatser och funktioner som högskolan erbjuder se högskolans hemsida: https://www.sh.se/ → Sök på: Studenthälsan

Studenthälsan
https://ki.se/utbildning/studenthalsan

Kuratorn
kurator@sh.se

Universitetskyrkan (samtalsstöd)
elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se

Studie- och karriärvägledning
studier.karriar@sh.se

FUNKA - stöd för studenter med varaktig funktionsnedsättning
funka@sh.se