Kandidera till SöderS Styrelse! 

Engagera dig i demokratiarbetet på högskolan, få erfarenhet, påverkansmöjligheter, arbetsmeriter, kaffe och mycket mer! I SöderS finner engagemanget inga gränser, som ledamot väljer du själv vad du vill fokusera på för att du också själv ska kunna utvecklas så mycket det går!

Ansökan skickas till valberedning@soders.nu

Uppdragsbeskrivning

Ordförande

SöderS ordförande har det övergripande och yttersta ansvaret för ledning, samordning och utveckling av organisationen. SöderS ordförande är föreningarnas och verksamheternas närmsta kontaktperson och ordförande ska löpande hålla kontakt, stötta och utveckla SöderS medlemsföreningar.

Ordförande ansvarar för organisationens ekonomi och förvaltning. Ordförande är kontaktperson till revisorer och redovisningsbyrå och ska kontinuerligt uppdatera styrelse och medlemmar om studentkårens ekonomiska situation.

Ordförande ansvarar för att bevaka, driva och samordna studentpolitik och verksamhet utifrån SöderS styrdokument, kårfullmäktiges och styrelsens beslut samt medlemmarnas intressen. I media och gentemot högskolan är det främst ordförande som är studentkårens ansikte utåt.

Ordförande ska kontinuerligt utveckla och skapa förutsättningar för arvoderade och ideella att utvecklas i sina uppdrag genom att ge stöd och uppmuntran. Ordförande ska även tillsammans med kansliet kontinuerligt utveckla deras arbetsuppgifter och funktioner, alltför att anpassa uppdragen efter studenternas och verksamhetens behov. Tillsammans med styrelsen har ordförande ett särskilt ansvar för kansliets arbetsmiljö och är genom styrelsen kansliets arbetsledare.

Uppdragsbeskrivning

Vice ordförande

SöderS vice ordförande har tillsammans med ordförande ett särskilt ansvar för organisationen inom SöderS och dessa två utgör även SöderS firmatecknare. Vice ordförande för SöderS har ett nära samarbete med SöderS ordförande och är dennes ställföreträdare.

Uppdragsbeskrivning

Ledamot

Som ledamot i SöderS styrelse har du ett övergripande ansvar för organisationens strategiska utveckling. Detta ansvar innefattar det slutgiltiga ekonomiska ansvaret, ansvaret att se till att verksamhetsplanen följs samt att utforma ramar för kansliets arbete. Styrelsen är genom ordförande arbetsgivare för SöderS kansli och ansvarar för arvoderingsnivåer, rekrytering och tillsättning utifrån antagna ramverk.

Som styrelseledamot ges möjligheten att arbeta aktivt med utbildningskvalitet, campusutveckling och studenträtt. Styrelsens ledamöter konstituerar sig själva internt med individuella uppdrag som ska spegla organisationens aktuella verksamhet och utveckling.

Styrelsen utser inom sig själva en intern samordnare som ansvarar för att vägleda styrelsen vid bortfall av ordförande och vice ordföranden.

Styrelsen utser inom sig själva en sammankallande för styrelsens sammanträden.

Sista ansökningsdatum är 20/5

Styrelsen i SöderS stadgar

§ 1 Ledning av SöderS verksamhet

Den omedelbara ledningen av SöderS verksamhet utövas och handhas av kårstyrelsen. Kårstyrelsen utgör SöderS verkställande organ.

§ 2 Brådskande ärenden

Kårstyrelsen utövar vidare kårfullmäktiges be fogenheter i ärenden som inte tål uppskov. Beslut som fattas med hänvisning till detta ska underställas närmast följande kårfullmäktige sammanträde.

§ 3 Sammansättning

Kårstyrelsen består av kårordförande och en eller flera vice kårordförande, vilka tillsammans utgör presidiet, samt fem till nio ledamöter. Därutöver ingår, om kårfullmäktige så beslutar, upp till lika många suppleanter som ledamöter.

§ 4 Fyllnadsval

Om styrelseledamot eller suppleant avgår under mandatperioden åligger det kårfullmäktige att verkställa nödvändiga fyllnadsval.

§ 5 Möten

Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av kårordföranden. Rätt att hos kårordförande påkalla att kårstyrelse möte ska hållas för att behandla viss angiven fråga tillkommer:

SöderS inspektor
Två eller flera styrelseledamöter
SöderS auktoriserade revisor
SöderS sakrevisor
Minst fem av kårfullmäktiges ledamöter
Fondstyrelsens presidium
Styrelse möte som utlysts enligt denna paragraf ska hållas tidigast tio dagar och senast 14 dagar från det att framställan om möte inkommit.

§ 6 Närvarorätt

Kårstyrelsens möten är öppna för SöderS medlemmar. Kårstyrelsen kan dock besluta att behandling av visst ärende eller helt möte ska hållas bakom lyckta dörrar. Inspektor, auktoriserade revisor, sakrevisor och dennes suppleant samt kårfullmäktigeledamöter har alltid rätt att närvara. Närvarorätt tillkommer även personer kallade till möte samt föredragande i särskilt ärende.

§ 7 Arbetsuppgifter

Utöver vad som anges i denna stadga, eller kan komma att beslutas av kårfullmäktige, åligger det kårstyrelsen att:

bereda ärenden som ska behandlas av kårfullmäktige och som inte enligt stadgan åligger valnämnden,, eller som in te enligt kårfullmäktige s beslut ska beredas i annan ordning
inför kårfullmäktige ansvara för SöderS verksamhet
för kommande verksamhetsår upprätta förslag till budget, verksamhetsplan, eventuella ändringar i SöderS organisationsplan samt förslag till befattningsbeskrivningar för respektive förtroendepost
för nästkommande verksamhetsår välja arvoderade, som inte enligt stadgan ska väljas av kårfullmäktige
verkställa kårfullmäktiges beslut
med avseende på avslutat verksamhetsår upprätta och förelägga kårfullmäktige verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
inom ramen för fastställd budget anställa och säga upp SöderS tjänstemän, utfärda instruktioner och ange riktlinjer för deras verksamhet, samt övervaka deras arbete
utse SöderS representanter/delegation till externa organisationers högsta beslutande organ
utse ansvariga för SöderS verksamheter efter beaktande av förslag från medlemmarna i verksamheterna
leda och övervaka SöderS verksamheter
utse SöderS representanter till Södertörns högskolas organ, förutom Södertörns högskolas styrelse
genomföra överlämning till nästkommande styrelse samt tillse överlämning för respektive förtroendepost
i övrigt handha de uppgifter i fråga om SöderS verksamhet som inte uttryckligen ålagts särskild befattningshavare
göra redaktionella ändringar i SöderS samtliga dokument, vilka ska godkännas av SöderS sakrevisor för att träda i kraft.


§ 8 Presidiets uppgifter

SöderS presidium ska:

utöva ledningen över SöderS verksamhet
övervaka verkställa ndet av styrelsens beslut och fördela ärenden och arbetsuppgifter inom styrelsen
avgöra brådskande ärenden och ansvara för dessa inför styrelsen
sammankalla styrelsen och leda dess arbete
underteckna från SöderS utgående skrivelser. Styrelsen kan delegera denna befogenhet i specifik fråga till annan styrelse ledamot eller tjänsteman
övervaka efterlevnaden av gällande stadgar, instruktioner och föreskrifter
se till att verksamhetsberättelsen samt resultat - och balansräkning blir färdigst ällda av föregående verksamhetsårs styrelse.


§ 9 Förfall för presidiet

Vid förfall för kårordföranden ska vice kårordförande utöva kårordförandens befogenheter. Om det finns fler än en vice ordförande och kårfullmäktige inte rangordnat dessa beslutar kårstyrelsen vem av dem som ska överta ordförandens uppgifter.

Vid förfall för såväl kårordförande som samtliga vice kårordföranden utövas kårordförandens befogenheter av den styrelseledamot som kårstyrelsen utser till detta..

§ 10 Omröstning

Som kårstyrelse ns beslut gäller den mening som får högst antal röster.. Vid lika röstetal gäller den mening som kårordföranden företräder.. Vid personval skiljer dock lotten.

Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om ledamot eller tjänstgörande suppleant så begär.

§ 11 Beslutsförhet

Kårstyrelsen är beslutför om minst häften av antalet röstberättigade är närvarande.

Röstberättigade är kårordförande,, vice kårordföranden, styrelsens övriga ledamöter och tjänstgörande suppleanter. Kårstyrelseledamot får inte delta i beslut i frågor där det föreligger jäv enligt kapitel 5 i denna stadga.

§ 12 Per capsulam-beslut

Per capsulam - beslut kan tas av kårstyrelsen i angelägenheter som inte tål uppskov. Per capsulam-beslut är giltiga om minst 2/3 av ordinarie styrelseledamöter deltagit i beslutet. Per capsulam-beslut ska tas upp som rapport och protokollföras på nästföljande styrelsemöte.

STUDENTKÅREN SÖKER ÄVEN

Valberedning för nästa mandatperiod

Kandidera genom att skicka din ansökan till valberedning@soders.nu