Kandidera
Mandatperioden pågår 1 juli 2020-31 juni 2021

Engagera dig i demokratiarbetet på högskolan, få erfarenhet, påverkansmöjligheter, arbetsmeriter, kaffe och mycket mer! I SöderS finner engagemanget inga gränser, som ledamot väljer du själv vad du vill fokusera på för att du också själv ska kunna utvecklas så mycket det går!
 
Du kan själv söka eller nominera en kandidat som du tycker skulle passa för uppdraget. Ansökan/nominering skickas till valberedning@soders.nu
 
Sista dag att skicka in nominering och kandidatur till
SöderS valberedning är 3 maj!
Du har däremot fortfarande möjlighet att kandidera och nominera
fram till att årsmötet äger rum.

Valberedningen arbetar löpande så skicka in din ansökan
eller nominering omgående.
Uppdragsbeskrivning

Ordförande

Ordförande är ytterst ansvarig för förvaltandet av organisationen, dess engagemang och verksamhet. Ordförandes funktion är därmed att strategiskt samordna, stärka och leda organisationen samt att representera organisationens politik och varumärke.

Ordförande är även styrelsens operativa enhet och verkar tillsammans med personalen för att uppnå organisationens satta mål. Ordförande omfattas därmed av SöderS policy för arbetsplats och arbetsmiljö och ska i regel följa personalens riktlinjer kring arbetstid och arbetsförutsättningar även om ordförande i stor mån planerar sin tid själv. Ordförande är genom styrelsen chef över SöderS generalsekreterare.

Ordförande kanaliserar engagemanget och människorna i organisationen och är föreningarnas och verksamheternas främsta kontaktperson i frågor om föreningsstöd och verksamhetsuppföljning.

Ordförande ansvarar för att bevaka studentpolitiken, skapa opinion bland Södertörns högskolas studenter och verka för att studenternas åsikter väcks i såväl lokal som regional och nationell debatt. Ordförande ansvarar även för att beslut och aktuella diskussioner når studenterna.

För närvarande arvoderas uppdraget med en omfattning om 100% i sysselsättningsgrad. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att omfattningen under kommande verksamhetsår uppgår till 30%, vilket möjliggör att kombinera uppdraget med studier.

Uppdragsbeskrivning

Vice ordförande

Vice ordförandes uppdrag är att löpande tillsammans med ordförande prioritera, planera och ansvara för ledning av studentkårens arbete.

Vid bortfall av ordförande är vice ordförande dess ställföreträdare.

För närvarande omfattar uppdraget 10% av heltid och är arvoderat. Arvode och omfattning kan regleras vid årsmötet. Du som medlem har möjlighet att föreslå annan omfattning.

Uppdragsbeskrivning

Ledamot

Som ledamot i SöderS styrelse har du ett övergripande ansvar för organisationens strategiska utveckling. Detta ansvar innefattar det slutgiltiga ekonomiska ansvaret, ansvaret att se till att verksamhetsplanen följs samt att utforma ramar för kansliets arbete. Styrelsen är genom ordförande arbetsgivare för SöderS kansli och ansvarar för arvoderingsnivåer, rekrytering och tillsättning utifrån antagna ramverk.

Som styrelseledamot ges möjligheten att arbeta aktivt med utbildningskvalitet, campusutveckling och studenträtt. Styrelsens ledamöter konstituerar sig själva internt med individuella uppdrag som ska spegla organisationens aktuella verksamhet och utveckling.

Styrelsen utser inom sig själva en intern samordnare som ansvarar för att vägleda styrelsen vid bortfall av ordförande och vice ordföranden.

Styrelsen kan inom sig själva utse en sammankallande för styrelsens sammanträden.

Som ledamot har du möjlighet att engagera dig inom ett eller flera av SöderS styrelseutskott. Läs mer om de olika utskotten här.

Övriga förtroendeuppdrag

uppdragsbeskrivning

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen ska sprida information om uppdragens innebörd, ansvar och omfattning till kandidater och medlemmar.

Valberedningen ska bestå av tre personer som inom sig utser en sammankallande.

Uppdragsbeskrivning

Verksamhets-revisor

Verksamhetsrevisorns uppdrag är att fortlöpande granska SöderS verksamhet i syfte att tillgodose att verksamheten bedrivs och beslut fattas i enlighet med av medlemmarna fastställda riktlinjer för organisationen och verksamhetsåret.

Verksamhetsrevisor ska till varje höstsammanträde avge verksamhetsrevisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret till SöderS medlemmar. Denna ska innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Valberedningen arbetar löpande så skicka in din kandidatur omgående.

Styrelsen i SöderS stadgar

1 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen är SöderS omedelbara ledning och har det kontinuerliga ansvaret för förvaltning, verksamhet och organisationsutveckling och är det högst beslutande organet när årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av ordförande, en (1) eller flera vice ordföranden samt tre (tre) till nio (9) ledamöter.


2 § Styrelsens sammanträden och mandat
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller utsedd sammankallande. Rätt att påkalla styrelsemöte för behandling av viss fråga tillkommer revisorer och inspektor. Kallelse till styrelsemöte ska vara berörda parter tillhanda senast en (1) vecka före mötet. Möteshandlingar ska förmedlas senast två (2) dagar innan mötet. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Det åligger styrelsen att
• bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet,
• leda över kansliet och den operativa verksamheten,
• verkställa årsmötets beslut,
• besluta om SöderS representation och delegation,
• utse verksamhetschefer,
• hantera ansökningar rörande SöderS fonder,
• tillsätta och entlediga studentrepresentanter, och i övrigt handha
de uppgifter i fråga om SöderS verksamhet som inte uttryckligen
ålagts annan befattningshavare. Vid lika röstetal i styrelsen innehar ordförande utslagsröst.

5 § Valberedning
Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen ska sprida information om uppdragens innebörd, ansvar och omfattning till kandidater och medlemmar. Valberedningen ska bestå av tre personer som inom sig utser en sammankallande.